Účetní knihy

1)      deník – význam spočívá se schopnosti prokázat úplnost účetnictví účetní jednotky – obsahuje všechny případy týkající se účetního období. Každý účetní případ je zde zaznamenáván samostatně

2)      hlavní kniha – je to soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá.

– jsou zde informace o pohybu složek A, P, N a V

– musí obsahovat – zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy, souhrnné obraty strany                                              MD a D nejvýše za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni účetní závěrky

– součástí jsou také podrozvahové účty, kde se účtuje zejména o majetku, který účetní jednotka nevlastní ale používá jej

3)   knihy analytické evidence – inventární kniha dlouhodobého hmotného a nehmotného        majetku, kniha zásob (skladní karty), pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, evidence daně z přidané hodnoty, inventární karty časového rozlišení, inventární karty rezerv…

– forma knih může být různá, a to v závislosti na tom, zda se jedná o ruční nebo počítačové zpracování. Při ručním zpracování lze použít vázané knihy nebo volné knihy. V současné době se vedou účetní knihy převážně formou počítačových sestav, které svojí podstatou jsou podobné vedení účetních knih na volných listech