Závazky

–         závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnutou službu…

 

Do skupiny 32 patří krátkodobé závazky :

–         závazky vůči dodavatelům – účtují se pomocí faktur, vznik účet 321 strana Dal, úhrady z 221 nebo z 211

–         přijaté zálohy od odběratelů

–         závazky spojené s používáním směnek – závazek vůči dodavateli může být splacen i směnkou, v takovém případě se závazek nahrazuje směnečným závazkem 322, musí se doúčtovat i úrok , účtujeme :  321, 562 / 322.1, 322.2

–         ostatní závazky

 

Dodavatelé 321

– účtují se na základě externího účetního dokladu, který se obvykle nazývá faktura. Účtuje se ve prospěch účtu Dodavatelé se souvztažným zápisem například na vrub 04, 11, 13, 5xx

– peněžní hrady závazků se účtují 321/221, 211

 

Přijaté provozní zálohy 324

-účtování přijatých záloh u neplátce DPH

a) přijatá záloha 300,- 211/324                       b) vyúčtování za daň.poradenství 500,- 311/602

c)zaúčtování přijaté zálohy 300,- 324/311       d) doplatek v hotovosti 200,-  211/311

-účtování přijatých záloh u plátce DPH (záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci)

– jestliže je záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci, bude vše stejné, kromě

b)faktura od poradce 500,-/400,-, 100,-  311/602,343

-účtování přijatých záloh u plátce DPH (záloha v jiném měsíci než zdanitelné plnění)

a)přijetí zálohy 300,- 211/324  b)vystavení daňového dokladu 60,- 324/343

c)vyúčtování daňových služeb 500,-/400,-, 100,-  311/602, 343

d)zúčtování přijaté zálohy  -400,-/ -340,-, -60,-    311/602, 343

e)doplatek faktury 200,- 221/311

 

Směnky k úhradě 322

-závazek vůči dodavateli může být splacen směnkou. Závazek z obchodního vztahu se nahrazuje závazkem směnečným.

a)PF nákup materiálu  111/321            b)úhrada fa směnkou 321/322.1

c)směnečný úrok          562/322.2        d)úhrada směnky         322.1, 322.2/221

Další závazky spojené s činností :

–         závazky z k zaměstnancům (hlavně závazky z pracovního poměru- 33.úč.skupina)

–         závazky ze soc. a zdrav. poj. (závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav.poj.)- srážky z mezd 336

–         daňové závazky (závazky vůči Fú = DPH, ostatní daně a poplatky) – daň z příjmů za účetní jednotku (zdanění vlastních příjmů jednotky) 341, daň z příjmů za jiného poplatníka (daň sražená z mezd) 342, daň z přidané hodnoty 343, ostatní daně a poplatky (spotřební daň, dědická daň,z převodu nemovitostí, silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací) 345

 

 

Dlouhodobé závazky :

–         dlouhodobé přijaté zálohy

–         dlouhodobé směnky k úhradě

–         ostatní dlouhodobé závazky (např. vklad tichého společníka)

 

Závazky v cizí měně :

–         transakce se zahraničními obchodními partnery jsou vyjádřeny v cizí měně

–         zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám uvádět jak v cizí měně tak v české měně. Pro přepočet na Kč se používá denní kurz ČNB

–          vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizového závazku a vznikem (okamžikem) úhrady dochází při používání denního kurzu ke vzniku kurzových rozdílů a to vlivem kolísání kurzů.

–         ztráty na účtu 562 str. MD, zisky na účtu 662 str. D