Obsah a členění rozvahy

– Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Pasiva se člení na vlastní zdroje a cizí zdroje.

AKTIVA                                                 Rozvaha k …                                                 PASIVA
1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje (= vlastní kapitál)
a) Dlouhodobý hmotný majetek a) Základní kapitál
b) Dlouhodobý nehmotný majetek b) Fondy
c) Dlouhodobý finanční majetek c) Hospodářský výsledek
   
2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje
a) Zásoby a) Úvěry
– materiál b) Ostatní závazky
– zboží – dodavatelům
– výrobky – zaměstnancům
b) Peněžní prostředky – ostatním subjektům (FÚ,
– pokladna a ceniny zdravotním pojišťovnám, správě soc.
– bankovní účty zabezpečení, …)
c) Pohledávky  

A v rozvaze

* Dlouhodobý majetek: – hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky,…) – Jeho cena je vyšší než  40.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se  – nemovitý = pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí a movitý = vše co není nemovitost

nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how,značky, software,…) – jeho cena je vyšší než 60.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se

finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice,…) – minimální cena není stanovena, neodepisuje se a doba používání je delší než 1 rok.

* Oběžný :

Zásoby: – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva     – obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin,  – kancelářské potřeby –papíry, tužky, pásky, šanony

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

Peníze (peněžní forma) : – peníze v hotovosti v pokladně

peníze na účtech peněžních ústavů

ceniny – kolky, stravenky, poukázky . . .

krátkodobé cenné papíry – směnky, depozitní certifikáty…

pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci . . .

 

P v rozvaze (Zdroje krytí majetku)

* z vlastních zdrojů :  – základní kapitál (tvoří jej peněžní nebo nepeněžní vklady do společnosti), zisk, emisní ážio,

– vklad tichého společníka – upravuje obchodní zákoník. Podnikání začíná sepsáním smlouvy o tichém společenství. Tichý společník se zavazuje vložit do podnikání určitý vklad (peněžitý i nepeněžitý) a tímto se na podnikání podílet, podnikatel se zavazuje placením podílů na zisku. Tento podíl je přesně stanoven ve smlouvě. Obchodní zákoník přikazuje, že podíl na zisku i na ztrátě musí být ve stejné výši. Je vyloučeno, že by se tichý společník „přiživil“ na zisku. Ztrátu tichý společník může financovat pouze do výše svého vloženého podílu. Smlouva musí být vždy písemná. Výhodou je, že o vás jako tichém společníku nikdo nesmí vědět, jen finanční úřad a ten je také vázán mlčenlivostí.

* z cizích zdrojů : – úvěr od banky, dodavatelský úvěr, přijaté zálohy

– emise obligací – úvěrový cenný papír jehož vydavatelem (emitentem) a dlužníkem je firma, která potřebuje získat finance. Věřitelem je tedy kupujícím (tedy ten, kdo dává firmě své finance – banky), podstatou obligací je to, že firma, která je vydala (emitovala) se zavazuje, že po určité době (např. po 5-ti letech) vrátí tomu, kdo si její obligaci koupil – celý obnos jenž za ní zaplatil + úrokový výnos. Ten, kdo si obligaci koupí, investuje dobře, protože jsou kryty majetkem firem, které je emitovaly. Emisi obligací schvaluje ministerstvo financí (předtím si danou firmu řádně prověří). Povolení k emisí získávají pouze velké a stabilní firmy.

– emitovat obligace je pro firmu výhodně, z daňového hlediska, protože úroky z obligací patří do daňově uznatelných základů (firmě snižují základ i daň samotnou)

 

Pojem a funkce rozvahy

přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaný vhodným způsobem. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé části pasiva. Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví.

– součet aktiv v rozvaze se musí rovna součtu pasiv (AKTIVA = PASIVA)

účetním obdobím je období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Pro potřeby operativního řízení je však třeba mít informace za kratší časové intervaly. Proto se v praxi sestavují rozvahy za čtvrtletí i měsíční období.

funkce rozvahy: základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytnout tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku a ještě také umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který lze vypočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (tj. bez zisku)