Syntetická evidence

– tvoří ji soustava účtů, na kterých zachycujeme stav a pohyb A, P, N, V pouze souhrnně, jen v peněžních jednotkách, účty tvořící syntetické evidence se nazývají účty syntetické

Směrná účtová osnova

– je to seznam je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si účetní

jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle ní účtují zejména obchodní společnosti, družstva, státní podniky a FO které jsou účetní jednotkou.

konstrukce směrové osnovy : zahrnuje 10 účtových tříd, které se dělí na účtové skupiny. Účtové třídy: 0– Dlouhodobý majetek, 1– Zásoby, 2– Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3– Zúčtovací vztahy, 4– Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5– Náklady, 6– Výnosy, 7– Závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví

Účtový rozvrh:

– je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období účetní jednotka používat. Sestavují se pro každé účetní období, v jehož průběhu jej lze doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně, může jej účetní jednotka používat.

Syntetické účty – kromě názvu mají i trojmístné číselné označení. První číslice udává účtovou třídu, druhu číslice účtovou skupinu a třetí  udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.  511: 5-náklady, 51-služby, 511- opravy a udržování

Analytické účty – zajišťují podrobnější členění například podle potřeb daňových předpisu, potřeb účetní závěrky a dalších potřeb účetní jednotky. Za trojmístné číslo se doplňuje ještě číslo další.511.1 – opravy a udržování DHM, 511.2 – opravy a udržování DNM