Dlouhodobý majetek a technický rozvoj

Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět.

 

Členění DM

 

HM – např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky, atd…

–          cena vyšší než 40 000 Kč

–          doba používání nad 1 rok

–          odepisuje se(kromě půdy a uměleckých předmětů)

–          podrobněji může být členěn na movitý a nemovitý

 

NM – např. licence, software, firemní značka, apod.

–          cena vyšší než 60 000Kč

–          doba používání nad 1 rok

–          odepisuje se(účetní a daňové odpisy)

 

FM – patří sem např. dlouhodobé CP(akcie, obligace, atd.)

–          minimální cena není stanovena

–          neodepisuje se

–          doba používání nad 1 rok

 

Způsoby pořízení DM

Firmy mají více možností, jak pořídit DM, způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu odepisování, tak při samotném oceňování majetku.

–          Nákup

–          Vlastní výroba

–          Darování

–          Převod z os. majetku podnikatele

–          Vklad majetku společníky

–          Novým zjištěním

–          Finanční leasing

 

Oceňování a odepisování DM

Pokud firma pořídí DM, potřebuje ho ocenit, aby měla přehled o hodnotě svého majetku a aby mohla tento majetek zavést do účetnictví a odepisovat jej. Majetek oceňuje firma vstupní cenou(VC), která se liší podle způsobu pořízení majetku.

 

Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení VC:

–          pořizovací cenou(PC)=při nákupu od dodavatele

pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady pořízení

 

–          reprodukční PC – použijeme v případě, že firma nemá od majetku doklad o hodnotě

– je stanovena odhadcem

–    cenou ve vlastních nákladech – tato cena se používá v případě, kdy si firma sama

vyrobí DM

Nehmotný majetek oceňujeme stejně jako hmotný dl. majetek.

Finanční majetek oceňujeme PC včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením.

 

Odepisování DM

 

Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává, a proto jej musíme odepisovat.

Opotřebení: a) fyzické ( zničí se)

b) morální ( na trhu existuje lepší)

Opotřebování se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto se jejich hodnota přenáší do nákladů firmy postupně prostřednictvím ročních odpisů.

 

Druhy odpisů:

1)      odpisy účetní – upraveny zákonem o účetnictví

2)      odpisy daňové – upraveny zákonem o dani z příjmů

 

Daňové odpisy – firma při pořízení zvolí jednu ze dvou metod:

1)      rovnoměrné

2)      zrychlené

 

Zvolenou metodu musí dodržet do konce odepisování(v průběhu let odepisování změna není možná). V případě technického zhodnocení DM se zvyšuje hodnota DM a odpisy provádíte ze zvýšené ceny. Máme 6 odpisových skupin. U DNM se majetek odepisuje rovnoměrně bez přerušení(audiovizuální dílo – 18 měsíců, software – 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní NM 72 měsíců).

Zákon o daních z příjmů dovoluje u rovnoměrného odepisování uplatnit i nižší odpisy. Pro zrychlené odepisování tato možnost neplatí.

Zvláštním případem pořízení investic je leasing:

–          u operativního leasingu(DM si pronajmu, platím splátky a po určité době DM vrátím pronajimateli) provádí odepisování pronajímatel(vlastník)

–          u finančního leasingu(pronájem s následným odkoupením věci) pro pronajímaný HM movitý je nájemné nákladem, pokud doba nájmu trvá nejméně dobu odepisování; u nemovitostí je nájemné nákladem, pokud doba pronájmu je nejméně 30 let

 

Funkce odpisů

Z pohledu firmy mají dvojí funkci:

–          f. nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů

–          f. zdrojová – odpisy jsou pro firmu zdrojem financí