Hodnocení národního hospodářství

Při hodnocení výkonnosti národního hospodářství jako celku je třeba sledovat:

 • Hrubý domácí produkt (HDP)
 • Míru inflace
 • Míru nezaměstnanosti
 • Bilanci zahraničního obchodu

Tyto veličiny spolu velmi úzce souvisí a v praxi je nelze oddělit

Pod pojmem celkový produkt většinou myslíme množství statků a služeb,které ekonomika vyprodukovala za určité období(většinou 1 rok)

Hrubý domácí produkt

 • Vyjadřuje produkci finálních statků nově vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory na území daného státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem výrobního faktoru.

Hrubý národní produkt

 • Vyjadřuje produkci finálních statků nově vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory, jejichž vlastníky jsou příslušníci daného státu, bez ohledu na to, kde byl tento produkt vyroben.

Ukazatel HDP je počítán na územním principu a preferuji ho evropské země,ukazatel HNP je postaven na národním principu a je typický pro Severní Ameriku.

Metody počítání hdp:

Zbožová(produkční)metoda vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby,které firmy za dané období prodaly domácnostem,vládě,jiným firmám a čisté vývozy(export mínus import)

HDP= spotřeba domácností+investice soukromých domácích firem+vládní nákupy+čistý vývoz

 • Spotřeba domácnosti – výdaje za konečné produkty(zboží) uskutečněné občany za daný rok.Tyto výdaje tvoří 2/3 HDP
 • Investice soukromých domácích firem – výdaje za stroje,budovy,technologie,změny stavu zásob,ale i pro potřeby jiných firem
 • Vládní nákupy – výdaje na infrastrukturu,obranu státu,školství,zdravotnictví,ochranu životního prostředí apod.
 • Čistý vývoz – je dán rozdílem export – import. Statky a služby vyrobené u nás,ale prodané do zahraničí

 

Důchodová metoda (důchod – celkové množství peněz, které domácnosti obdrží během určitého časového období)

Spočívá v součtu důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů

majitelé půdy dostávají rentu

majitelé kapitálu čistý úrok a zisky

přičtené odpisy

nepřímé daně

HDP= mzdy+renty+zisky+úroky+opotřebení investic+nepřímé daně ,protože mzdy,renty,zisky a úroky tvoří v součtu celý národní důchod,můžeme vzorec napsat také HDP= národní důchod + opotřebení investic + nepřímé daně

Inflace ceny na trhu nejsou stabilní.Jeden z významných faktorů,který je ovlivňuje je hodnota peněz,

Podle velikosti míry inflace můžeme rozlišovat:

 • Inflace mírná(plíživá) – tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby
 • Inflace pádivá-lidé přestávají věřit domácí měně,preferují stabilnější cizí měny nebo jiné trvalejší hodnoty(zlato ,nemovitosti,apod.)Chod ekonomiky je narušován,ek.výkonnost klesá
 • Hyperinflace-ceny se zvyšují natolik rychle,že peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny.Lidé preferují naturální směnu,ekonomický systém se rozpadá => chaos,anarchie

 

Příčiny inflace:

Inflace tažená poptávkou – (na trhu je více poptávky při stejném objemu nabídky.Zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky,zc proto budou volat po zvýšení mezd,tím se zvýší náklady firem a dojde k novému zdražení na straně nabídky.

Inflace tažená nabídkou – zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby (mat.,energií,kapitálu,atd.)Poptávka pak volá po zvyšování mezd,to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky a inflace bují.

 

Hospodářský proces

Samotný proces uspokojení potřeby se nazývá spotřeba.(př.Mám hlad,pociťuji potřebu najíst se-získám jídlo,které sním a uspokojím tak svou potřebu.Snězení jídla je proces,tzv.spotřeba statku.Většinu statku musíme vyrobit,proto využíváme proces rozdělování a přerozdělování ve společnosti,kdy zc a podnikatelé získávají peníze ve formě mzdy a zisku(rozdělování),důchodci,děti,nezaměstnaní,nemocní….formou dávek ze státního rozpočtu(přerozdělování)a takto získané peníze na trhu směňujeme za statky,které potřebujeme.

Hosp.proces má tedy tyto fáze:

 1. Výroba
 2. Rozdělování a přerozdělování
 3. Směna
 4. Spotřeba

1.Výroba

K výrobě potřebujeme výrobní faktory:

 1. Práce
 2. Přírodní zdroje-především půda
 3. Kapitál

Všechny uvedené zdroje jsou vzácné – musíme s nimi nakládat efektivně.Společnost jako celek vyrábí efektivně,pokud se její produkce pohybuje na křivce produkční možnosti.

A.Práce

Je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby.Pracovní síla-souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci(nemá ji každý př.nemocní lidé,děti do 15 let),a také ne každý člověk,který má prac.sílu pracuje(např. zdědil peníze,nemusí pracovat).Práce je vzácný výrobní faktor,což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce – mzdu

Mzda nominální = mzda,kt. si pracovník vydělal jako zc,když vynaložil prac.sílu.Pro pracovníka je to příjem(může jim uspokojit své potřeby),pro firmu náklad.Je vyjádřena v penězích

Mzda reálná = mzda vyjadřující to,co si za vydělané peníze může pracovník koupit

Velikost mzdy ovlivňuje kvalita a množství práce a také

 • Kvalifikace
 • Poptávka po určitém druhu práce na trhu práce
 • Tržní úspěšnost práce

Trh práce

-Nabídka pracovních sil v určitém státu

 1. Není-li na trhu dostatek prac.sil mají firmy dvě možnosti-zvyšovat produktivitu práce(např.zavedením nových technologií,změnou organizace práce atd.),nebo povolat pracovní síly ze zahraničí
 2. Pokud není prac. Síla využita,vzniká nezaměstnanost.
 • Dobrovolná – člověk ,kt.má prac.sílu,ale nevyužívá ji
 • Nedobrovolná – lidé,kteří pracovat chtějí,ale nemohou najít práci

B.Přírodní zdroje(především půda)

Nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda.Nutná k zemědělské,lesní,stavební výrobě a tím vlastně ke všem ek.subjektům,protože pracovníci potřebují bydlet,firmy potřebují někdě postavit továrny,sklady,obchody a vláda potřebuje správní budovy. Ten,kdo vlastní půdu,má určité výsadní postavení vůči všem nevlastníkům(monopol).Při prodeji dosahuje majitel půdy tržní cenu,při pronájmu získává pozemkovou rentu(peněžní výnos z půdy)

Renta:

 • Absolutní – tu má každý pozemek
 • Diferenční – vyplývá z rozdílné kvality půdy a její vhodnosti pro zemědělství -> bonita půdy , z polohy,případně vybavenosti inženýrskými sítěmi,dostupnosti po silnici…

C.Kapitál

Bez kapitálu se vyrábět nedá!Zjednodušeně jsou to peníze,které přinášejí další peníze. Kapitál obecně jsou prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření zisku.Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky peníze, CP, akcie, někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk ( ve formě úroků, podílu ze zisku, dividend apod.) Kapitálem se může stát i spotřební zboží, pokud není vlastníkem spotřebováváno, ale je za úhradu poskytováno jiným osobám.Má dvě ceny:

 

 • Úrok je cena kapitálu vloženého např. do banky či jiné finanční instituce.Je to cena vyplývající z vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu a nevyžadujeme po vlastníkovu,aby s tímto kapitálem podnikal
 • Zisk je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem.Tato cesta je rizikovější,protože podnikatel také může o svůj kapitál přijít.Proto podnikatel očekává,že zisk bude vyšší než běžný úrok

Kapitál se dá hromadit,akumulovat(zisk nespotřebuje,ale ponechá část ve firmě,aby rozšířil její zdroje a možnosti podnikání)

Trhy kapitálu

V peněžní podobě nazýváme finanční trhy,organizátory těchto trhů jsou burzy CP a devizové burzy a největšími hráči na těchto FT jsou banky,investiční fondy,penzijní fondy,pojišťovny.Neuznává národní hranice a přelévá se po celém světě s rychlostí myšlenky.

(D)Informace

Know-how-Je to souhrn znalostí, poznatků a zkušeností při výrobě.Týká se výroby produktů, které nepodléhají patentům a licencím, ale současně to znamená znalost výrobních postupů, návodů či receptur pro výrobu. Je součástí obchodních a licenčních smluv.

 

2.Rozdělování a přerozdělování

Zaměstnanci mají nárok na mzdu,vlastníci přírodních zdrojů na rentu,a všichni kdo vkládali do výroby kapitál se hlásí o zisk či úrok. Tato fáze se nazývá rozdělování. Všichni kdo získali peníze v procesu rozdělování musí jejích část odvést do státní poklady ve formě daní ,soc;zdrav. pojištění a stát je předepsaným způsobem převádí tam,kam jsou třeba.Tomuto se říká proces přerozdělování(jeho nástrojem jsou rozpočty krajů,státní rozpočet a rozpočty obcí)Dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti,kteří se na výrobě nepodíleli(děti,důchodci,nemocní apod.)

3.Směna

Směna je proces,ve kterém nabízející(výrobci,obchodníci) hledají kupce(poptávající) na své zboží a služby,aby realizovali svůj zisk. Teprve pak se ukáže,zda všechny drahé výrobní faktory(práce,přirodní zdroje a kapitál)nebyly vynaloženy marně.Neúspěch-neprodané zboží leží ve skladech,kazí se,likviduje se,firmy se snaží ve výprodejích prodat své zboží i za ceny výrazně nižší než byly náklady,jen aby se jim vrátila alespoň část vložených prostředků(prodělá tedy)

4.Spotřeba

Je procesem uspokojení potřeb .Poslední fáze hospodářského procesu. Spotřebu členíme na konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) a výrobní (uspokojení firem,aby mohli dále vyrábět,podnikat).

 

Oceňování materiálových zásob

– nejčastějším způsobem pořízení materiálu je nákup, dále pořízení vlastní činností popřípadě bezplatné nabytí

a) nakoupené zásoby – oceňují se pořizovací cenou – cena pořízení + vedlejší náklady související s jejich pořízením (přepravné, provize, clo, pojistné…)

b) zásoby vytvořené vlastní činností – oceňují se ve vlastních nákladech – náklady přímé, popřípadě nepřímé (výrobní režie – bezprostředně souvisí s výrobou)

c) bezplatné nabytí – oceňují se reprodukční pořizovací cenou – cena za kterou byl majetek pořízen v době kdy se o něm účtovalo

 

Oceňování zásob při jejich výdeji do spotřeby

– v praxi se řeší, jak ocenit stejný druh nakoupených zásob pořízený za různé ceny, další způsoby ocenění:

Metoda průměrných cen – cena při úbytku se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen, ten pak může mít 2 podoby: proměnlivý – počítá se při každém výdeji

periodický – počítá se za určité období, nesmí být delší než 1 měsíc)

Stav příslušného materiálnu v Kč

PC = ———————————————————————–

Stav příslušného materiálnu v jednotkách množství

Metoda FIFO – úbytky materiálu se oceňují cenou nestarší zásoby. Musíme mít pomocnou evidenci, abychom měli přehled, kolik měrných jednotek příslušného druhu je na skladě a za jaké ceny.        Co přijde první, první také odejde.

 

Účtování způsobem A

– o pořízení se účtuje na příslušných účtech v 1. účtové třídě, do nákladů se účtuje až při jejich spotřebě.

PF za nákup materiálu                   111/321               příjemka na sklad   112/111

Výdejka do spotřeby ze skladu     501/112

 

 

Účtování způsobem B

– o pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby, bez použití účtů zásob 111 a 112.

PF za nákup materiálu            501/321

– bez běžně používané skladové evidence nelze používat pro evidenci zásob způsob B