Obchodní společnosti

Nevýhodou soukromého podnikatele je zpravidla nedostatek kapitálu, příliš velké podnikatelské riziko a vysoké

pracovní zatížení podnikatele – vznik obchodních společností

Vytvoření obchodní společnosti

1. založení a)společenskou smlouvou (2 – 50 osob)

b)zakladatelskou listinou (1)

c)zakladatelskou smlouvou

2. vznikem – dnem zápisu do Obchodního rejstříku (OR)

Majetkové otázky obchodní společnosti:

– základní kapitál (peněžité vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti)

– vklad společníka (peněžité a nepeněžité vklady společníka)

– podíl (míra časti společníka na kapitálu společnosti, u kapitálové společnosti je tento podíl převoditelný a děditelný)

rezervní fond (vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti nebo k překování nepříznivého průběhu hospodářství)

ručení společníka (právní vztah, který vzniká ze zákona a určuje v jakém rozsahu je společník povinen uhradit ze svého dluhy společnosti v případě, že společnosti neplatí)

Práva společníků

a) majetková

· podíl na zisku

· podíl na likvidačním zůstatku

b) právo řídit společnost a jednat jejím jménem navenek

· přímo jako společník

· prostřednictvím příslušných orgánů

Povinnosti společníků

· splatit vklad