AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určitého jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá

za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Společnost může být založena jedním zakladatelem (PO), jinak dvěma nebo více zakladateli. Min ZK je 2 000 000,- (při veřejném úpisu akcií 20 mi. Kč)

akcie – cenný papír, s nimž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na zisku a na případném

likvidačním zůstatku, skládá se z pláště, kupónového archu a talónu

nominální (jmenovitá) hodnota akcie – částka, která je uvedena na plášti akcie

kurzovní hodnota – hodnota, za kterou se akcie nakupují a prodávají, je dána kurzem na burze c.p.

ážio – rozdíl mezi kurzovní a jmenovitou hodnotou akcie

emise akcií – prvotní vydávání akcií akcionářům

emisní ážio – rozdíl mezi nominální a kurzovní hodnotou při emisi akcií

dividenda – podíl na zisku vypláceny akcionářům po schválení VH

rezervní fond – je povinný a odvádí se 20% z čistého zisku maximálně do 10% hodnoty ZK, dále pak 5% z čistého zisku až do výše 20% ZK

Vytvoření a.s.

1. Založení a)výzva k upisování akcií

b)bez výzvy k upisování akcií

2. Vznik – dnem zápisu do OR

Orgány a.s.

1. valná hromada – tvoří ji všichni akcionáři, je usnášení schopná pokud jsou přítomni ti, kteří vlastní alespoň 30%

ZK

2. představenstvo -statutární orgán, má nejméně 3 členy a ze svého středu si volí předsedu

3. dozorčí rada – nejvyšší kontrolní orgán, dohlíží na činnost představenstva a člen dozorčí rady nesmí být členem

představenstva

 

Obchodní společnosti

Nevýhodou soukromého podnikatele je zpravidla nedostatek kapitálu, příliš velké podnikatelské riziko a vysoké

pracovní zatížení podnikatele – vznik obchodních společností

Vytvoření obchodní společnosti

1. založení a)společenskou smlouvou (2 – 50 osob)

b)zakladatelskou listinou (1)

c)zakladatelskou smlouvou

2. vznikem – dnem zápisu do Obchodního rejstříku (OR)

Majetkové otázky obchodní společnosti:

– základní kapitál (peněžité vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti)

– vklad společníka (peněžité a nepeněžité vklady společníka)

– podíl (míra časti společníka na kapitálu společnosti, u kapitálové společnosti je tento podíl převoditelný a děditelný)

rezervní fond (vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti nebo k překování nepříznivého průběhu hospodářství)

ručení společníka (právní vztah, který vzniká ze zákona a určuje v jakém rozsahu je společník povinen uhradit ze svého dluhy společnosti v případě, že společnosti neplatí)

Práva společníků

a) majetková

· podíl na zisku

· podíl na likvidačním zůstatku

b) právo řídit společnost a jednat jejím jménem navenek

· přímo jako společník

· prostřednictvím příslušných orgánů

Povinnosti společníků

· splatit vklad