Ukazatelé měření

–    vypočítávají se 2 metodami: produktová (výdajová, nákladová) a důchodová (příjmová), které jsou rovnocenné

–    čisté ukazatele se od hrubých odlišují tím, že se do nich nezapočítávají odpisy (opotřebení neboli amortizaci)

–    jednotlivé ukazatele se dále liší způsobem zjišťováním (z které fáze hospodářského procesu se odvozují)

1. Zbožová (produkční)  metoda

–    vychází z fáze výroby

–    sčítá všechny výdaje finálních statků a služeb, které firmy za celý kalendářní rok prodaly domácnostem, jiným firmám, státu a čisté vývozy

–    k ukazatelům produktové metody patří:

  1. Hrubý a Čistý domácí produkt (HDP, ČDP)

–    je souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory na území státu, vlastněny občany státu nebo cizinci

–    je tedy počítán na územním principu a využívá se zejména v evropských státech (Anglie, Německo, ČR)

–    v ČR byl HDP v roce 2007 kolem 6 % (přijde mírné zpomalení)

–    HDP je také považován za ukazatele životního prostředí, protože vypovídá o tom, jak na tom stát je

–    HDP = mzdy + renty + zisky + úroky + opotřebení investic + nepřímé daně

= národní důchod (mzdy, renty, zisky, úroky) + opotřebení investic + nepřímé daně

–    díky změnám metodiky výpočtu HDP začínáme sčítat nejen statky a služby, kt. prošly legálním trhem ale i:

statky a služby, kt. si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu

statky a služby, kt. prošly nelegálním trhem (šedá (úplatky a melouchaření = nezdaněné práce a příjmy) a černá (příjmy z trestné činnosti, krádeže, nelegální hazardní hry, prodej drog) ekonomika)

  1. Hrubý a Čistý národní produkt (HNP, ČNP)

–    je souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhá na území státu nebo v zahraničí

–    je počítán na národním principu, využívá se zejména v USA

2. Důchodová metoda

–    vychází z fáze rozdělování, kdy každý účastník výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů (sčítá všechny příjmy domácností, firem, státu)

–    k ukazateli důchodové metody patří národní důchod, který se počítal v centrální plánované ekonomice (CPE)

Vysvětlivky:

Mzdy – čisté mzdy všech zaměstnanců státních i soukromých firem

Renty – příjem majitele půdy

Zisky – čisté zisky vyprodukované firmami na území státu

Úroky – příjmy majitelů finančního kapitálu

Opotřebení investic – daňové odpisy firem

Nepřímé daně – spotřební daň, ekologická daň, DPH

Další pojmy:

Nominální HDP – HDP vypočítaný v cenách běžného současného roku

Reálný HDP – HDP přepočítaný na stálé ceny zvoleného roku a přepočítává se proto, aby mohl být sledován vývoj HDP

Potencionální HDP – produkt, který by mohl být vyprodukován, pokud by byly všechny výrobní faktory využity na 100%

 

Skutečný HDP – produkt skutečně vyprodukovaný za daný rok, obvykle nižší než potencionální HDP

Čisté ek. bohatství = HNP + šedá a černá ekonomika, produkce pro vl. potřebu apod.- negativní dopady hosp. činnosti (záporné externality trhu)

New = net economic welfare, čisté ekonomické bohatství

– ukazatel zaváděný nově v ekonomikách, měl by přesněji určit produkt dané země za rok

New=HNP+šedá a černá ekonomika+produkce pro vlastní potřebu-záporné externality trhu

Vysvětlivky:

Šedá ekonomika – ekonomické jevy spojené s porušováním běžných etických a morálních norem, nejde ještě o porušování zákonů státu (podplácení, melouchaření), narušuje hospodářskou soutěž (práce bez dokladu)

Černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země (korupce (podplácení penězi), úmyslné daňové úniky, nelegální obchody(drogy, zbraně,lidi-MAFIE), praní špinavých peněz)

Záporné externality trhu – negativní důsledky hospodářské činnosti dopadající na okolí podniku