Šedá ekonomika

představuje nelegální ekonomické aktivity (úplatky,hospodářskou trestnou činnost, organizovaný zločin,obchod s drogami apod.)Existence šedé a černé ekonomiky narušuje fungování ekonom. zákonů a je ekonomicky i společensky nebezpečná. Ukazatel v běžných cenách(aktuálního roku)nazýváme nominální HDP.Pro zajištění srovnatelnosti těchto ukazatelů v jednotlivých letech musíme eliminovat vliv inflace-ukazatele přepočítáváme na základě tzv. stálých cen(cen určitého roku) a hovoříme o reálném HDP. Skutečný HDP – pomocí produkční nebo důchodové metody vypočítaný skutečně dosažený HDP dané ekonomiky

Potenciální HDP – HDP,který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů

 

Čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare – NEW)

–          míra národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření GNP(HNP)

–          NEW je upraveno mírou celkového národního produktu, která obsahuje pouze spotřební a investiční položky,  jenž přímo přispívají k ekonomickému blahobytu

–          Základní prvky NEW:

 • hodnota volného času (+)zvýšena
 • nelegálně produkované výrobky a služby (+)zvýšena
 • škody na životním prostředí (-)snížena

NEW = HNP + šedá a černá ekonomika, produkce pro vlastní potřebu apod.

-negativní dopady hospodářské činnosti(záporné externality trhu)

 

Bohatství

–          čistá hodnota aktiv vlastněných k určitému časovému okamžiku v Kč

–          bohatství je tedy zásoba Kč, zatímco důchod je tok Kč v čase

–          bohatství je tvořeno: a) hmotnými položkami (zboží, půda)

b) finančními aktivy (hotovost, vklady, akcie)

 

Hospodářský proces

Samotný proces uspokojení potřeby se nazývá spotřeba.(př.Mám hlad,pociťuji potřebu najíst se-získám jídlo,které sním a uspokojím tak svou potřebu.Snězení jídla je proces,tzv.spotřeba statku.Většinu statku musíme vyrobit,proto využíváme proces rozdělování a přerozdělování ve společnosti,kdy zc a podnikatelé získávají peníze ve formě mzdy a zisku(rozdělování),důchodci,děti,nezaměstnaní,nemocní….formou dávek ze státního rozpočtu(přerozdělování)a takto získané peníze na trhu směňujeme za statky,které potřebujeme.

Hosp.proces má tedy tyto fáze:

 1. Výroba
 2. Rozdělování a přerozdělování
 3. Směna
 4. Spotřeba

1.Výroba

K výrobě potřebujeme výrobní faktory:

 1. Práce
 2. Přírodní zdroje-především půda
 3. Kapitál

Všechny uvedené zdroje jsou vzácné – musíme s nimi nakládat efektivně.Společnost jako celek vyrábí efektivně,pokud se její produkce pohybuje na křivce produkční možnosti.

A.Práce

Je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby.Pracovní síla-souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci(nemá ji každý př.nemocní lidé,děti do 15 let),a také ne každý člověk,který má prac.sílu pracuje(např. zdědil peníze,nemusí pracovat).Práce je vzácný výrobní faktor,což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce – mzdu

Mzda nominální = mzda,kt. si pracovník vydělal jako zc,když vynaložil prac.sílu.Pro pracovníka je to příjem(může jim uspokojit své potřeby),pro firmu náklad.Je vyjádřena v penězích

Mzda reálná = mzda vyjadřující to,co si za vydělané peníze může pracovník koupit

Velikost mzdy ovlivňuje kvalita a množství práce a také

 • Kvalifikace
 • Poptávka po určitém druhu práce na trhu práce
 • Tržní úspěšnost práce

Trh práce

-Nabídka pracovních sil v určitém státu

 1. Není-li na trhu dostatek prac.sil mají firmy dvě možnosti-zvyšovat produktivitu práce(např.zavedením nových technologií,změnou organizace práce atd.),nebo povolat pracovní síly ze zahraničí
 2. Pokud není prac. Síla využita,vzniká nezaměstnanost.
 • Dobrovolná – člověk ,kt.má prac.sílu,ale nevyužívá ji
 • Nedobrovolná – lidé,kteří pracovat chtějí,ale nemohou najít práci

B.Přírodní zdroje(především půda)

Nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda.Nutná k zemědělské,lesní,stavební výrobě a tím vlastně ke všem ek.subjektům,protože pracovníci potřebují bydlet,firmy potřebují někdě postavit továrny,sklady,obchody a vláda potřebuje správní budovy. Ten,kdo vlastní půdu,má určité výsadní postavení vůči všem nevlastníkům(monopol).Při prodeji dosahuje majitel půdy tržní cenu,při pronájmu získává pozemkovou rentu(peněžní výnos z půdy)

Renta:

 • Absolutní – tu má každý pozemek
 • Diferenční – vyplývá z rozdílné kvality půdy a její vhodnosti pro zemědělství -> bonita půdy , z polohy,případně vybavenosti inženýrskými sítěmi,dostupnosti po silnici…

C.Kapitál

Bez kapitálu se vyrábět nedá!Zjednodušeně jsou to peníze,které přinášejí další peníze. Kapitál obecně jsou prostředky, jež nespotřebováváme, ale užíváme jich k vytváření zisku.Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky peníze, CP, akcie, někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk ( ve formě úroků, podílu ze zisku, dividend apod.) Kapitálem se může stát i spotřební zboží, pokud není vlastníkem spotřebováváno, ale je za úhradu poskytováno jiným osobám.Má dvě ceny:

 

 • Úrok je cena kapitálu vloženého např. do banky či jiné finanční instituce.Je to cena vyplývající z vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu a nevyžadujeme po vlastníkovu,aby s tímto kapitálem podnikal
 • Zisk je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem.Tato cesta je rizikovější,protože podnikatel také může o svůj kapitál přijít.Proto podnikatel očekává,že zisk bude vyšší než běžný úrok

Kapitál se dá hromadit,akumulovat(zisk nespotřebuje,ale ponechá část ve firmě,aby rozšířil její zdroje a možnosti podnikání)

Trhy kapitálu

V peněžní podobě nazýváme finanční trhy,organizátory těchto trhů jsou burzy CP a devizové burzy a největšími hráči na těchto FT jsou banky,investiční fondy,penzijní fondy,pojišťovny.Neuznává národní hranice a přelévá se po celém světě s rychlostí myšlenky.

(D)Informace

Know-how-Je to souhrn znalostí, poznatků a zkušeností při výrobě.Týká se výroby produktů, které nepodléhají patentům a licencím, ale současně to znamená znalost výrobních postupů, návodů či receptur pro výrobu. Je součástí obchodních a licenčních smluv.

 

2.Rozdělování a přerozdělování

Zaměstnanci mají nárok na mzdu,vlastníci přírodních zdrojů na rentu,a všichni kdo vkládali do výroby kapitál se hlásí o zisk či úrok. Tato fáze se nazývá rozdělování. Všichni kdo získali peníze v procesu rozdělování musí jejích část odvést do státní poklady ve formě daní ,soc;zdrav. pojištění a stát je předepsaným způsobem převádí tam,kam jsou třeba.Tomuto se říká proces přerozdělování(jeho nástrojem jsou rozpočty krajů,státní rozpočet a rozpočty obcí)Dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti,kteří se na výrobě nepodíleli(děti,důchodci,nemocní apod.)

3.Směna

Směna je proces,ve kterém nabízející(výrobci,obchodníci) hledají kupce(poptávající) na své zboží a služby,aby realizovali svůj zisk. Teprve pak se ukáže,zda všechny drahé výrobní faktory(práce,přirodní zdroje a kapitál)nebyly vynaloženy marně.Neúspěch-neprodané zboží leží ve skladech,kazí se,likviduje se,firmy se snaží ve výprodejích prodat své zboží i za ceny výrazně nižší než byly náklady,jen aby se jim vrátila alespoň část vložených prostředků(prodělá tedy)

4.Spotřeba

Je procesem uspokojení potřeb .Poslední fáze hospodářského procesu. Spotřebu členíme na konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) a výrobní (uspokojení firem,aby mohli dále vyrábět,podnikat).