Živnostenské podnikání

živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

– upravuje zákon o živnostenském podnikání

taxativní činnosti

– druhy výdělečné činnosti, které jsou z hlediska svého právního režimu natolik specifické, žej sou vyloučeny (např. činnost lékařů, advokátů, pojišťoven, zemědělská výroba, rozhlasová a televizní činnost)

Živnost mohou provozovat FO nebo PO, splňují-li všeobecné a zvláštní podmínky.

Všeobecné podmínky

a) dosažení věku 18 let

b) způsobilost k právním úkonům

c) bezúhonnost (výpis z rejstříku trestu – tiskopis, kolek, ne starší 3 měsíců)

d) předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky

Zvláštní podmínky

a) odborná způsobilost (vyučením v oboru, mat. vysvědčením, VŠ diplom, praxe)

b) jiná způsobilost (např. spolehlivost)

Nedostatek podmínek lze nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

Zákon rozlišuje:

1.OHLAŠOVACÍ ŽIVNOST

– smějí být provozovány na základě písemného ohlášení podnikatele ŽÚ a to dnem

o ohlášení

o pozdějším dnem, pokud je v ohlášení uveden

– jejich existence je dána požadavkem urychlení získání ŽO

– průkazem oprávnění ze Živnostenské list (do jeho vydání kopie ohlášení)

druhy:

a) řemeslné

b) vázané

c) volné

2.KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

– smějí být provozovány na základě koncese (státní povolení) udělení ŽÚ nejdříve však dnem doručení koncesní

listiny

– vyžadují splnění zvláštních podmínek (odborná způsobilost + morální spolehlivost)

– bere se zřetel na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob a veřejných zájmů

– není na ní právní nárok, průkazem oprávnění je Koncesní listina

Provozování živnosti průmyslovým způsobem

udělení živnosti na konečný výrobek

– jedná se o živnost, které směřují ke vzniku konečného výrobku

– stačí zde pouze jeden ŽL

Druhy živností podle předmětu podnikání

a) obchodní

b) výrobní

c) poskytující služby

POSTUP ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Kdo hodlá provozovat živnost, předkládá žádost o živnostenské oprávnění (právo provozovat živnost) místně

příslušnému ŽÚ podle sídla podnikatele (PO) nebo místa podnikání (FO)

VÝKON ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

– na celém území ČR

– prostor, v němž je živnost provozována = provozovna, k jejímu umístění je třeba souhlasu obce, musí být

ohlášená ŽÚ

– nemůže podnikatel přenést na někoho jiného (jen v př. odpovědného zástupce, pokračují-li dědicové či pozůstalý

manžel…)

– podnikatel může mít více živností

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

a) smrtí podnikatele

b) zánikem PO

c) uplynutím doby, pokud ŽL nebo KL byly vydány na dobu určitou

d) rozhodnutím ŽÚ o zrušení ŽO, jestliže podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky nebo nezačal

provozovat živnost