Inventarizace majetku

111 – pořízení materiálu musí k 31.12. být 0,-, pokud tento účet vykazuje zůstatek, musí se převést na účty 119 – materiál na cestě

112 – materiál na skladě – zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob. ——- V případě inventarizačních rozdílů je nejprve nutné rozhodnout o charakteru zjištěných rozdílů, zda se jedná o přebytek či manko

Manko – daňově uznáno v plné výši pouze v případě, že se jedná o krádež způsobenou neznámým pachatelem, nebo o škodu způsobenou živelnými pohromami… 582/112, dále je účet 549 daňově uznatelný do výše náhrad

Manko se však může účtovat i jako spotřeba materiálu 501/112, jestliže se jedná o normu přirozených úbytků (vysychání,…)

– Přebytek – 112/648