Majetek firmy

a) členění majetku podle druhu(aktiva firmy)

Majetek – dlouhodobý(hmotný, nehmotný, finanční – kap. investice)

– oběžný(Zásoby – materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky,

zboží, zvířata, Peněžní forma – peníze v pokladně nebo v bance, ceniny, kr. CP,

pohledávky)

b) zdroje krytí majetku – kde jsme na něj vzali peníze(pasiva)

Majetek firmy pořízený – z vlastních zdrojů(ZK, emisní užil, vklad tichého společníka, zisk)

– z cizích zdrojů(úvěr u banky, dodavatelský úvěr, emise obligací,

přijaté zálohy, …)

Oba uvedené pohledy na třídění majetku firmy třídí stále tutéž hromadu majetku firmy, proto se musí co do velikosti rovnat.