Uplatňování DPH v tuzemsku(bez pohybu zboží a služeb do a z ČR)

Poplatníkem daně je kupující, plátcem daně je prodávající.

Ne každý prodávající v ČR musí být plátcem daně.Zákon definuje osoby povinné k dani – F;P.O. uskutečňující ekonomické činnosti (výčet těchto osob je v podstatě totožný s definováním podnikatelů, ovšem osobou povinnou může být i nezisková organizace, pokud provádí některé podnikatelské činnosti). Z osoby povinné k dani se stává plátce DPH při splnění následujících podmínek: osoby povinné k dani, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejichž obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč, se stávají plátcem DPH od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat.Tyto osoby se musí do 15 dní od skončení měsíce, kdy překročily tento limit, registrovat na finančním úřadě.Považují-li však podnikatelé za ekonomicky výhodnější být plátci DPH, mohou se zaregistrovat na finančním úřadě dobrovolně, aniž uvedené kritérium splňují.Každá firma registrovaná v ČR k placení daní dostává daňové identifikační číslo (DIČ). U F.O. má tvar CZ a rodné číslo podnikatele, u P.O. má tvar CZ a IČO P.O.

Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží či poskytnutí služby. Plátce je povinen přiznat daň ke dni zdanitelného plnění nebo ke dni platby, podle toho, který den nastane dříve.

Prodávající při prodeji vystavuje daňový doklad, který má své závazné náležitosti,tento doklad je povinen archivovat 10 let pro účely daňové kontroly. Při prodeji v hotovosti, platební kartou nebo šekem v celkové hodnotě menší než 10 000 Kč včetně DPH vystavuje plátce zjednodušený daňový doklad.