Daňová evidence příjmů a výdajů

–   je upravena Zákonem o daních z příjmů

–   je to systém jednodušší než účetnictví

–   HV = Příjmy – výdaje

–   musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou

–   vedou osoby, které nejsou v obchodním rejstříku a které nemají obrat za předcházející kalendářní rok více jak 25 000 000 Kč

–   poskytuje informace o příjmech a výdajích v členění pro zjištění daňového základu

–   sazba daně – 15% FO

–   FO vede DE na základě PPD,VPD, BV

– Daňová evidence příjmů a výdajů musí zjišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude

obsahovat údaje o:

– příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně

– pohledávkách a závazcích.

 

Podmínky pro přechod z DE na účetnictví

–   jestliže FO, která je podnikatelem a není zapsána v OR překročila za bezprostředně předcházející kalendářní rok obrat 25 000 000 Kč, stává se od prvního dne následujícího kalendářního roku účetní jednotkou

–   účetnictví však povinně povede až od 1. dne účetního období, které následuje po kalendářním roce ve kterém se stala účetní jednotkou (zákon o účetnictví stanoví roční odklad)

–   s výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5ti let po sobě jdoucích účetních období ve kterých vedli účetnictví.

–   např. : 2007  –  FO překročila obrat 25 000 000 Kč  – vede DE

2008    – FO vede DE podle zákona o účetnictví který stanovuje roční odklad

2009    – FO vede účetnictví

 

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů, ve kterém se v průběhu kalendářního roku zapisují údaje o hospodářských operacích, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků.

Nezapisují se zde tedy hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např. vystavené fa, povinnost zaplatit daně FÚ.

Zapisování v deníku příjmů a výdajů si klade tyto základní cíle:

–   zajistit údaje pro zjištění daňového základu

–   zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na BÚ

–   poskytnout podklady pro podrobnější analýzu výdajů a příjmů pro potřeby řízení a kontroly

hospodárnosti.

 

Forma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsána. Podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem.

 

Nevyfakturované dodávky zásob

– účtujeme v případě, že setříděním faktur a příjemek jsem zjistili, že k příjemce chybí faktura

– fakturu nahradíme VÚD a zaúčtujeme na účet 111/389

– při tvorbě dohadné položky se nesmí podhodnocovat závazky a náklady a nesmí se nadhodnocovat pohledávky a výnosy

– dohadné účty budou v účetnictví pouze na přechodnou dobu, jakmile máme PF zrušíme dohadnou položku

– DPH účtujeme teprve po obdržení skutečného daňového dokladu

dočasné snížení hodnoty materiálu pominulo => 191/559

 

Obsah a členění rozvahy

– Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Pasiva se člení na vlastní zdroje a cizí zdroje.

AKTIVA                                                 Rozvaha k …                                                 PASIVA
1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje (= vlastní kapitál)
a) Dlouhodobý hmotný majetek a) Základní kapitál
b) Dlouhodobý nehmotný majetek b) Fondy
c) Dlouhodobý finanční majetek c) Hospodářský výsledek
   
2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje
a) Zásoby a) Úvěry
– materiál b) Ostatní závazky
– zboží – dodavatelům
– výrobky – zaměstnancům
b) Peněžní prostředky – ostatním subjektům (FÚ,
– pokladna a ceniny zdravotním pojišťovnám, správě soc.
– bankovní účty zabezpečení, …)
c) Pohledávky  

A v rozvaze

* Dlouhodobý majetek: – hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky,…) – Jeho cena je vyšší než  40.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se  – nemovitý = pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí a movitý = vše co není nemovitost

nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how,značky, software,…) – jeho cena je vyšší než 60.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se

finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice,…) – minimální cena není stanovena, neodepisuje se a doba používání je delší než 1 rok.

* Oběžný :

Zásoby: – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva     – obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin,  – kancelářské potřeby –papíry, tužky, pásky, šanony

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

Peníze (peněžní forma) : – peníze v hotovosti v pokladně

peníze na účtech peněžních ústavů

ceniny – kolky, stravenky, poukázky . . .

krátkodobé cenné papíry – směnky, depozitní certifikáty…

pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci . . .

 

P v rozvaze (Zdroje krytí majetku)

* z vlastních zdrojů :  – základní kapitál (tvoří jej peněžní nebo nepeněžní vklady do společnosti), zisk, emisní ážio,

– vklad tichého společníka – upravuje obchodní zákoník. Podnikání začíná sepsáním smlouvy o tichém společenství. Tichý společník se zavazuje vložit do podnikání určitý vklad (peněžitý i nepeněžitý) a tímto se na podnikání podílet, podnikatel se zavazuje placením podílů na zisku. Tento podíl je přesně stanoven ve smlouvě. Obchodní zákoník přikazuje, že podíl na zisku i na ztrátě musí být ve stejné výši. Je vyloučeno, že by se tichý společník „přiživil“ na zisku. Ztrátu tichý společník může financovat pouze do výše svého vloženého podílu. Smlouva musí být vždy písemná. Výhodou je, že o vás jako tichém společníku nikdo nesmí vědět, jen finanční úřad a ten je také vázán mlčenlivostí.

* z cizích zdrojů : – úvěr od banky, dodavatelský úvěr, přijaté zálohy

– emise obligací – úvěrový cenný papír jehož vydavatelem (emitentem) a dlužníkem je firma, která potřebuje získat finance. Věřitelem je tedy kupujícím (tedy ten, kdo dává firmě své finance – banky), podstatou obligací je to, že firma, která je vydala (emitovala) se zavazuje, že po určité době (např. po 5-ti letech) vrátí tomu, kdo si její obligaci koupil – celý obnos jenž za ní zaplatil + úrokový výnos. Ten, kdo si obligaci koupí, investuje dobře, protože jsou kryty majetkem firem, které je emitovaly. Emisi obligací schvaluje ministerstvo financí (předtím si danou firmu řádně prověří). Povolení k emisí získávají pouze velké a stabilní firmy.

– emitovat obligace je pro firmu výhodně, z daňového hlediska, protože úroky z obligací patří do daňově uznatelných základů (firmě snižují základ i daň samotnou)