MAKROEKONOMICKÉ VELIČINY

Mikroekonomie – analyzuje a rozebírá chování jednotlivých ekonomických prvků

– ekonomie v malém

– vše, co je uvnitř podniku

– zabývá se ekonomikou firem (oblast zásobování, marketingu, oblast výpočtů základních ekonomických veličin – např. efektivnost, dělba práce, náklady, výnosy, zisk, odpisy)

 

Makroekonomie – studuje ekonomiku jako celek (národní hospodářství)

– ekonomie ve velkém

– vše, co je mimo podnik

– je to celá oblast hospodářské politiky (nezaměstnanost, daně, důchodová politika, inflace, HDP)

Národní hospodářství (NH)

–    souhrn hospodářských činností na území určitého státu, kterých se zúčastňují výrobní činitelé a jsou uskutečňovány subjekty trhu (největším tahounem je stavebnictví, elektronika, strojírenství)

–    skládá se z určitých částí, jako celek je zároveň součástí vyššího hospodářského celku(ekonomický systém v ČR – běžná ekonomika, smíšený systém)

 

Struktura NH

–    NH se člení na dvoustupňové:

a)Na 1. stupeň podle druhu vytvářených výkonů a poskytovaných služeb do tří sfér (čtyř):

  1. Primární sféra – se vyvíjela nejdříve, zahrnuje odvětví zemědělství, lesní hospod., rybolov, těžba nerostných surovin
  2. Sekundární sféra – je nositelem technického pokroku, obsahuje nejvyšší produkci na jednoho pracovníka a zahrnuje zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výrobu a rozvod energie, vody, plynu
  3. Terciární sféra – ve vyspělých zemích, zaměstnává nejvíce lidí, zahrnuje nejvíce služeb (obchod, telekomunikace, školství)
  4. Kvartální sféra – zahrnuje vědu a výzkum

b)Na 2. stupni se NH člení podle klasifikace ekonomických činností do odvětví pod odvětví oborů

 

Proč se měří ekonomické výsledky?

–    kvůli zjištění stavu ekonomiky

–    kvůli porovnání vlastního vývoje ekonomiky a porovnání s mezinárodním vývojem ekonomiky

–    kvůli odhadu vývoje ekonomiky