Pohledávky

–          je to nárok účetní jednotky na úhradu peněz od dlužníka)

–          účetní jednotka vystupuje jako věřitel

–          pohledávky mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé

–          rozhodnutí o jakou pohledávku se jedná provádí účetní jednotka v okamžiku vzniku pohledávky, musí se určit den uskutečnění případu

–          doba splatnosti pohledávek není určena předpisy a proto je nutná dohoda doby úhrady mezi obchodními partnery v obchodní smlouvě (při nedodržení doby splatnosti vzniká dodavateli nárok na úrok za prodlení na základě penalizační faktury)

 

Členění pohledávek :

1)      podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé)

2)      podle místa vzniku (tuzemské, zahraniční)

3)      podle odběratelů

 

Výjimky ze zásady, že pohledávky se účtují ve skupině 31 tvoří :

1)      zálohy na investice (051, 052)

2)      zálohy na zásoby (151)

3)      dlouhodobé půjčky (066)

 

Pohledávky z obchodního styku jsou :

1)      za odběrateli – vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb, odběratelskou fakturou. Vystavená faktura představuje výnos účetní jednotky a vznik pohledávky za odběratelem. Plátci DPH musí při prodejní ceně ještě zaúčtovat jako závazek vůči finančnímu úřadu.

2)      spojené s používáním směnek – o směnkách z pohledu věřitele se účtuje na účtech cenných papírů (účtová skupina 25 nebo 06), ale přesto se můžeme s jedním pohledávkovým účtem setkat 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, který se používá při účtování o eskontních úvěrech.

3)      z poskytnutých provozních záloh – poskytne-li odběratel svému dodavatel zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, která se eviduje na účtě 314 – poskytnuté provozní zálohy. Po obdržení faktury se musí zúčtovat (zrušit) zaplacená záloha (321/314) a rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli.

 

a)zaplacení zálohy 300,-  314/221     b)faktura od právníka 500,-  518/321

c)zúčtování zálohy  300,- 321/314     d)doplatek faktury 200,- 321/221

 

– jestliže je záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci, bude vše stejné, kromě

b)faktura od právníka 400,-,100,-/ 500  518,343/321

 

– záloha poskytnuta v jiném měsíci než zdanitelné plnění

a)zaplacení zálohy 300,- 314/221      b)přijetí daňového dokladu 60,- 343/314

c)vyúčtování právnických služeb 400,-,100,-/ 500  518,343/321

d)zúčtování poskytnuté zálohy -340,-, -60,-/ -400,-    314,343/321

e)doplatek faktury 200,- 321/221

4) ostatní pohledávky – pro případy pohledávek, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtů, protože neodpovídají jejich náplni, jsou určeny některé účty v 37 a 38 účtové skupině (pohledávka za pojišťovnou z titulu náhrady škody 378 nebo 388 v případě, že pojišťovna do konce účetního období nevyčíslila přesnou částku náhrady)

 

Pohledávky v cizí měně :

–          při zahraničních obchodních operacích musíme získat z účetnictví přehled o pohledávkách v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v Kč tak v cizí měně.

–          pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu musíme použít denní kurz ČNB nebo kurt stanovený účetní jednotkou

-kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur – časový nesoulad mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a okamžikem úhrady, používají se denní kurzy. Vzniklé kurzové rozdíly se účtují podle povahy do finančních nákladů (563, 663)

-kurzové rozdíly u neuhrazených faktury při uzavírání účetních knih – kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Pohledávky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl se účtuje na účtech 563, 663

 

Účty na skupině 31 :

1)      311- odběratelé

2)      313 – pohledávky za eskontované cenné papíry

3)      314 – zálohy poskytnuté (na běžný provoz)

4)      315 – ostatní pohledávky (např. při reklamaci)

 

Účtování směnek :

cizí směnka    256.1 / 311

256.2 / 662

vlastní směnka   321 / 322.1

562 / 322.2