Zásoby

– charakteristickým znakem je, že se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo z příslušné činnosti získávají. Je to věcná forma oběžného majetku

– obchodní marži si určuje obchodní podnik sám, aby uhradil náklady spojené s obchodní činností (nájemné, mzdy prodavačů, odpisy dlouhodobého majetku, spotřeba energie aj.) a vytvořil zisk. Je obvykle určena procentem z pořizovací ceny zboží.

 

Zásoby

nakupované – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva

– obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– kancelářské potřeby – papíry, tužky, pásky, šanony

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

vlastní výroby – nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

 

Oceňování zásob

1)      Nákup – pořizovací cena → cena pořízení + vedlejší náklady pořízení

2)      Bezúplatně (vklady) – reprodukční pořizovací cena (odhad) → znalecký posudek (odborný odhad)

3)      Vlastní činností – ocenění vlastními náklady (účtuje se aktivace 62) → součet nákladů

 

Zásoby nakupované – materiál

– charakteristickým znakem je, že se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo z příslušné činnosti získávají

– Materiál:

suroviny a základní materiál jsou hmoty, které při výrobě vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu, kdežto pomocné látky vstupují také do výrobku, netvoří jeho podstatu a přispívají pouze k užitným vlastnostem výrobku, např. barvy, tmely, knoflíky, zipy

provozovací látky jsou materiály, kterých je zapotřebí k provozu organizace jako celku, např. čistící prostředky, oleje, mazadla, kancelářské potřeby

náhradní díly jsou předměty určené k tomu, aby hmotný majetek byl uveden do původního stavu

obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu a zboží i výrobků. Jejich úprava slouží též k reklamě a vytváření představy o výrobku (zboží) – image.

movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku bez ohledu na výši vstupní ceny (pracovní nástroje)

drobný hmotný majetek (hmotný majetek s dobou  použitelnosti delší než 1 rok, jehož vstupní cena nepřesahuje hranici stanovenou účetní jednotkou pro povinné začlenění do dlouhodobého hmotného majetku)