Oceňování zásob při jejich výdeji do spotřeby

– v praxi se řeší, jak ocenit stejný druh nakoupených zásob pořízený za různé ceny, další způsoby ocenění:

Metoda průměrných cen – cena při úbytku se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen, ten pak může mít 2 podoby: proměnlivý – počítá se při každém výdeji

periodický – počítá se za určité období, nesmí být delší než 1 měsíc)

Stav příslušného materiálnu v Kč

PC = ———————————————————————–

Stav příslušného materiálnu v jednotkách množství

Metoda FIFO – úbytky materiálu se oceňují cenou nestarší zásoby. Musíme mít pomocnou evidenci, abychom měli přehled, kolik měrných jednotek příslušného druhu je na skladě a za jaké ceny.        Co přijde první, první také odejde.

 

Účtování způsobem A

– o pořízení se účtuje na příslušných účtech v 1. účtové třídě, do nákladů se účtuje až při jejich spotřebě.

PF za nákup zboží                         131/321               příjemka na sklad   131/132

Výdejka do spotřeby ze skladu     504/131

 

Účtování způsobem B

– o pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby, bez použití účtů zásob 131 a 132.

PF za nákup zboží      504/321

– bez běžně používané skladové evidence nelze používat pro evidenci zásob způsob B

 

Nákup zboží v zahraničí

Z dováženého zboží se platí DPH, kterou musíme vypočítat. Základem pro výpočet DPH je nákupní cena zboží. Musíme zaúčtovat tzv. přidanění. Pokud máme podle zákona o DPH nárok na odpočet DPH, pak můžeme vyměřenou DPH odečíst.

 

 

 

Došla faktura za zboží ze zahraničí 131 321
Přidanění 349 343
Případný nárok na odpočet DPH 343 349
Přejímací list – převzetí zboží v pořizovací ceně 132 131
Výpis – úhrada faktury do zahraničí 321 221

 

 

Předání zboží do vlastních maloobchodních prodejen

– výrobní podniky mají často své vlastní prodejny (pivovary, pekárny). Předáním do prodejen mění účetní jednotky své výrobky na zboží. Tzn. že musí být zaúčtován úbytek zásob a přírůstek zboží

Úbytek výrobků         613/123

Přírůstek zboží            131/621,          převzetí zboží na prodejnu  132/131