Inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů

–   podle zákona o účetnictví musí účetní jednotky provádět pravidelné inventarizace, a to k zajištění shody uvedeného stavu v účetnictví se skutečností

–   111 – pořízení materiálu musí k 31.12. být 0,-, pokud tento účet vykazuje zůstatek, musí se převést na účty 119 – materiál na cestě

–   112 – materiál na skladě, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách, 123 – Výrobky– zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob. V případě inventarizačních rozdílů je nejprve nutné rozhodnout o charakteru zjištěných rozdílů, zda se jedná o přebytek či manko

–   121 – Nedokončená výroba – je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtě odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti k rozvahovému dni

 

–   Manko – daňově uznáno pouze v případě, že se jedná o krádež způsobenou neznámým pachatelem, nebo o škodu způsobenou živelnými pohromami… 549/112

– u materiálu   549/112

– u zboží    549/132

– u nedokončené výroby   549/121

– u výrobků   549/123

– úbytek do výše norem přirozených úbytků zásob :

– materiál   501/112

– zboží       504/132

– nedokončená výroba   611/121

– výrobky   613/123

Přebytek

– materiál, zboží   112, 132/648

– nedokončená výroba, výrobky   121, 123/611, 613

 

 

Inventarizace zboží

– inventarizačními rozdíly u zboží podobně jako u zásob materiálu mohou být manka nebo přebytky. Úbytky zboží v rámci norem přirozeného úbytku a manka se účtují: manka a škody 549/132, přirozený úbytek zboží  504/132. Přebytek zboží se účtuje  132/648 , předpis náhrady za manko 335/648

– při inventarizaci musí být účet 131 stav k 31.12. zůstatek 0,-, pokud ne, musí se převést na účet 191-zboží na cestě

132 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob, když ne, jedná se o přebytek či manko.

 

Některá další účtování

Nedošlá zásilka            139/131

Příjem zboží na sklad   132/131

Nevyfakturovaná dodávka       131/389 →      PF za zboží      132/131

Dočasné snížení hodnoty zboží 559/196

Zrušení doč.snížení hodnoty zboží        196/659

Trvalé snížení hodnoty zboží                 549/132

Reklamace:      PF za zboží      131/321,   reklamace    315/131,    neuznaná reklamace 549/315

Zaslán dobropis na zboží    315,343/315,        zaslán dobropis na DPH   315/343

 

Inventarizace majetku

111 – pořízení materiálu musí k 31.12. být 0,-, pokud tento účet vykazuje zůstatek, musí se převést na účty 119 – materiál na cestě

112 – materiál na skladě – zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob. ——- V případě inventarizačních rozdílů je nejprve nutné rozhodnout o charakteru zjištěných rozdílů, zda se jedná o přebytek či manko

Manko – daňově uznáno v plné výši pouze v případě, že se jedná o krádež způsobenou neznámým pachatelem, nebo o škodu způsobenou živelnými pohromami… 582/112, dále je účet 549 daňově uznatelný do výše náhrad

Manko se však může účtovat i jako spotřeba materiálu 501/112, jestliže se jedná o normu přirozených úbytků (vysychání,…)

– Přebytek – 112/648

 

Inventarizace majetku a závazků

– je to ověření skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni a jeho porovnání se stavem účetním. Tím se uplatňuje Zásada věrného zobrazení – účetnictví musí zachycovat úč. případy v souladu se skutečnostmi. Účetnictví musí být úplné, průkazné a správné.

– podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět inventarizaci majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky, to je k poslednímu dni účetního období, vzhledem k hmotné povaze zásob se provádí inventura fyzická, pokud při porovnání skutečného stavu se stavem účetním vzniknou inventarizační rozdíly, musí se proúčtovat ještě v tomto účetním období tak, aby účetní stavy odpovídaly zjištěným stavům skutečným

skutečný stav > účetní stav → přebytek, účtuje se do provozních výnosů na účet 648, současně se zvýší účet 112

skutečný stav < účetní stav → manko, účtuje se jako provozní náklad na účet 549, a současně se sníží účet 112

– při manku však musíme myslet na normu přirozených úbytků která se účtuje na účtu 501 a je to například: rozprášení, vysychání, vyprchání… manko můžeme předepsat skladníkovi a ten jej může uhradit ze mzdy, hotově, nebo přes bankovní účet.

Vúd předpis manka skladníkovi        335/648

Úhrada manka skladníkem                331/335 (ze mzdy)

211/335 (hotovostně)

221/335 (bezhotovostní)