Hodnocení národního hospodářství

Při hodnocení výkonnosti národního hospodářství jako celku je třeba sledovat:

 • Hrubý domácí produkt (HDP)
 • Míru inflace
 • Míru nezaměstnanosti
 • Bilanci zahraničního obchodu

Tyto veličiny spolu velmi úzce souvisí a v praxi je nelze oddělit

Pod pojmem celkový produkt většinou myslíme množství statků a služeb,které ekonomika vyprodukovala za určité období(většinou 1 rok)

Hrubý domácí produkt

 • Vyjadřuje produkci finálních statků nově vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory na území daného státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem výrobního faktoru.

Hrubý národní produkt

 • Vyjadřuje produkci finálních statků nově vytvořených za určité období (nejčastěji rok) výrobními faktory, jejichž vlastníky jsou příslušníci daného státu, bez ohledu na to, kde byl tento produkt vyroben.

Ukazatel HDP je počítán na územním principu a preferuji ho evropské země,ukazatel HNP je postaven na národním principu a je typický pro Severní Ameriku.

Metody počítání hdp:

Zbožová(produkční)metoda vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby,které firmy za dané období prodaly domácnostem,vládě,jiným firmám a čisté vývozy(export mínus import)

HDP= spotřeba domácností+investice soukromých domácích firem+vládní nákupy+čistý vývoz

 • Spotřeba domácnosti – výdaje za konečné produkty(zboží) uskutečněné občany za daný rok.Tyto výdaje tvoří 2/3 HDP
 • Investice soukromých domácích firem – výdaje za stroje,budovy,technologie,změny stavu zásob,ale i pro potřeby jiných firem
 • Vládní nákupy – výdaje na infrastrukturu,obranu státu,školství,zdravotnictví,ochranu životního prostředí apod.
 • Čistý vývoz – je dán rozdílem export – import. Statky a služby vyrobené u nás,ale prodané do zahraničí

 

Důchodová metoda (důchod – celkové množství peněz, které domácnosti obdrží během určitého časového období)

Spočívá v součtu důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů

majitelé půdy dostávají rentu

majitelé kapitálu čistý úrok a zisky

přičtené odpisy

nepřímé daně

HDP= mzdy+renty+zisky+úroky+opotřebení investic+nepřímé daně ,protože mzdy,renty,zisky a úroky tvoří v součtu celý národní důchod,můžeme vzorec napsat také HDP= národní důchod + opotřebení investic + nepřímé daně

Inflace ceny na trhu nejsou stabilní.Jeden z významných faktorů,který je ovlivňuje je hodnota peněz,

Podle velikosti míry inflace můžeme rozlišovat:

 • Inflace mírná(plíživá) – tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby
 • Inflace pádivá-lidé přestávají věřit domácí měně,preferují stabilnější cizí měny nebo jiné trvalejší hodnoty(zlato ,nemovitosti,apod.)Chod ekonomiky je narušován,ek.výkonnost klesá
 • Hyperinflace-ceny se zvyšují natolik rychle,že peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny.Lidé preferují naturální směnu,ekonomický systém se rozpadá => chaos,anarchie

 

Příčiny inflace:

Inflace tažená poptávkou – (na trhu je více poptávky při stejném objemu nabídky.Zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky,zc proto budou volat po zvýšení mezd,tím se zvýší náklady firem a dojde k novému zdražení na straně nabídky.

Inflace tažená nabídkou – zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby (mat.,energií,kapitálu,atd.)Poptávka pak volá po zvyšování mezd,to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky a inflace bují.