Dlouhodobý majetek a technický rozvoj

Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět.

 

Členění DM

 

HM – např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky, atd…

–          cena vyšší než 40 000 Kč

–          doba používání nad 1 rok

–          odepisuje se(kromě půdy a uměleckých předmětů)

–          podrobněji může být členěn na movitý a nemovitý

 

NM – např. licence, software, firemní značka, apod.

–          cena vyšší než 60 000Kč

–          doba používání nad 1 rok

–          odepisuje se(účetní a daňové odpisy)

 

FM – patří sem např. dlouhodobé CP(akcie, obligace, atd.)

–          minimální cena není stanovena

–          neodepisuje se

–          doba používání nad 1 rok

 

Způsoby pořízení DM

Firmy mají více možností, jak pořídit DM, způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu odepisování, tak při samotném oceňování majetku.

–          Nákup

–          Vlastní výroba

–          Darování

–          Převod z os. majetku podnikatele

–          Vklad majetku společníky

–          Novým zjištěním

–          Finanční leasing

 

Oceňování a odepisování DM

Pokud firma pořídí DM, potřebuje ho ocenit, aby měla přehled o hodnotě svého majetku a aby mohla tento majetek zavést do účetnictví a odepisovat jej. Majetek oceňuje firma vstupní cenou(VC), která se liší podle způsobu pořízení majetku.

 

Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení VC:

–          pořizovací cenou(PC)=při nákupu od dodavatele

pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší náklady pořízení

 

–          reprodukční PC – použijeme v případě, že firma nemá od majetku doklad o hodnotě

– je stanovena odhadcem

–    cenou ve vlastních nákladech – tato cena se používá v případě, kdy si firma sama

vyrobí DM

Nehmotný majetek oceňujeme stejně jako hmotný dl. majetek.

Finanční majetek oceňujeme PC včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením.

 

Odepisování DM

 

Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává, a proto jej musíme odepisovat.

Opotřebení: a) fyzické ( zničí se)

b) morální ( na trhu existuje lepší)

Opotřebování se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto se jejich hodnota přenáší do nákladů firmy postupně prostřednictvím ročních odpisů.

 

Druhy odpisů:

1)      odpisy účetní – upraveny zákonem o účetnictví

2)      odpisy daňové – upraveny zákonem o dani z příjmů

 

Daňové odpisy – firma při pořízení zvolí jednu ze dvou metod:

1)      rovnoměrné

2)      zrychlené

 

Zvolenou metodu musí dodržet do konce odepisování(v průběhu let odepisování změna není možná). V případě technického zhodnocení DM se zvyšuje hodnota DM a odpisy provádíte ze zvýšené ceny. Máme 6 odpisových skupin. U DNM se majetek odepisuje rovnoměrně bez přerušení(audiovizuální dílo – 18 měsíců, software – 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní NM 72 měsíců).

Zákon o daních z příjmů dovoluje u rovnoměrného odepisování uplatnit i nižší odpisy. Pro zrychlené odepisování tato možnost neplatí.

Zvláštním případem pořízení investic je leasing:

–          u operativního leasingu(DM si pronajmu, platím splátky a po určité době DM vrátím pronajimateli) provádí odepisování pronajímatel(vlastník)

–          u finančního leasingu(pronájem s následným odkoupením věci) pro pronajímaný HM movitý je nájemné nákladem, pokud doba nájmu trvá nejméně dobu odepisování; u nemovitostí je nájemné nákladem, pokud doba pronájmu je nejméně 30 let

 

Funkce odpisů

Z pohledu firmy mají dvojí funkci:

–          f. nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů

–          f. zdrojová – odpisy jsou pro firmu zdrojem financí

 

Obsah a členění rozvahy

– Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Pasiva se člení na vlastní zdroje a cizí zdroje.

AKTIVA                                                 Rozvaha k …                                                 PASIVA
1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje (= vlastní kapitál)
a) Dlouhodobý hmotný majetek a) Základní kapitál
b) Dlouhodobý nehmotný majetek b) Fondy
c) Dlouhodobý finanční majetek c) Hospodářský výsledek
   
2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje
a) Zásoby a) Úvěry
– materiál b) Ostatní závazky
– zboží – dodavatelům
– výrobky – zaměstnancům
b) Peněžní prostředky – ostatním subjektům (FÚ,
– pokladna a ceniny zdravotním pojišťovnám, správě soc.
– bankovní účty zabezpečení, …)
c) Pohledávky  

A v rozvaze

* Dlouhodobý majetek: – hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky,…) – Jeho cena je vyšší než  40.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se  – nemovitý = pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí a movitý = vše co není nemovitost

nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how,značky, software,…) – jeho cena je vyšší než 60.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se

finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice,…) – minimální cena není stanovena, neodepisuje se a doba používání je delší než 1 rok.

* Oběžný :

Zásoby: – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva     – obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin,  – kancelářské potřeby –papíry, tužky, pásky, šanony

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

Peníze (peněžní forma) : – peníze v hotovosti v pokladně

peníze na účtech peněžních ústavů

ceniny – kolky, stravenky, poukázky . . .

krátkodobé cenné papíry – směnky, depozitní certifikáty…

pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci . . .

 

P v rozvaze (Zdroje krytí majetku)

* z vlastních zdrojů :  – základní kapitál (tvoří jej peněžní nebo nepeněžní vklady do společnosti), zisk, emisní ážio,

– vklad tichého společníka – upravuje obchodní zákoník. Podnikání začíná sepsáním smlouvy o tichém společenství. Tichý společník se zavazuje vložit do podnikání určitý vklad (peněžitý i nepeněžitý) a tímto se na podnikání podílet, podnikatel se zavazuje placením podílů na zisku. Tento podíl je přesně stanoven ve smlouvě. Obchodní zákoník přikazuje, že podíl na zisku i na ztrátě musí být ve stejné výši. Je vyloučeno, že by se tichý společník „přiživil“ na zisku. Ztrátu tichý společník může financovat pouze do výše svého vloženého podílu. Smlouva musí být vždy písemná. Výhodou je, že o vás jako tichém společníku nikdo nesmí vědět, jen finanční úřad a ten je také vázán mlčenlivostí.

* z cizích zdrojů : – úvěr od banky, dodavatelský úvěr, přijaté zálohy

– emise obligací – úvěrový cenný papír jehož vydavatelem (emitentem) a dlužníkem je firma, která potřebuje získat finance. Věřitelem je tedy kupujícím (tedy ten, kdo dává firmě své finance – banky), podstatou obligací je to, že firma, která je vydala (emitovala) se zavazuje, že po určité době (např. po 5-ti letech) vrátí tomu, kdo si její obligaci koupil – celý obnos jenž za ní zaplatil + úrokový výnos. Ten, kdo si obligaci koupí, investuje dobře, protože jsou kryty majetkem firem, které je emitovaly. Emisi obligací schvaluje ministerstvo financí (předtím si danou firmu řádně prověří). Povolení k emisí získávají pouze velké a stabilní firmy.

– emitovat obligace je pro firmu výhodně, z daňového hlediska, protože úroky z obligací patří do daňově uznatelných základů (firmě snižují základ i daň samotnou)