Podniky podle forem vlastnictví

a) podniky jednotlivce (živnosti) – dle živnostenského zákona; živnostenský list (FO i PO)
– pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku

b) obchodní společnosti (osobní) – dle obchodního zákona
– vytvořeny a vlastněny 2 či více lidmi
– odpovědnost za ztráty podniku
-nejčastěji ve formách: v. o. s. (PO) – veřejná obchodní společnost, nejméně 2 podnikatelé, zápis do Obchodního rejsříku (OR), ručí veškerým majetkem; dále k. s. – komanditní společnost, komandisté – ručí do výše svého vkladu, komplementáři – ručí za závazky celým majetkem

c) obchodní společnosti (kapitálové) – dle obchodního zákona
– společníci se účastní kapitálem, ale nepodílí se na podnikání ani řízení
– ručí do výše vkladu
s. r. o. (2 a víc FO či 1 PO); (valná hromada, jednatel) – odpovídá celým majetkem; společníci odpovídají do výše svého vkladu (v OR)
a. s. – jmění je rozvrženo do určitého počtu akcií s nominální hodnotou
– 1 a víc zakladatelů (představenstvo, valná hromada, dozorčí rada)
– ručí celým svým jměním, akcionáři neručí

d) družstva – dle obchodního zákona
– organizace, vlastněná a provozovaná určitou skupinou lidí
– hlavní cíl: dávat užitek všem svým členům

e) státní podniky – 2 formy:
1) zcela ve vlastnictví státu (minimálně)
2) smíšené vlastnictví státu (majorita státu by měla být zachována)
Neziskové organizace – zabezpečují uspokojování potřeb
I) rozpočtové
II) příspěvkové
III) občanská sdružení
IV) nadace
– př. Zdravotnictví, školství, televize, rozhlas; těžba uhlí, výroba zbraní
– státní podniky vyvíjejí tlak na stát, aby eventuelně kryl ztrátu z podnikání

rozlišujeme 2 typy státních podniků:

1)Podniky zaměřené na podnikatelskou činnost

-řídí ho ředitel (jmenuje ho zakladatel, který ho může i odvolat)

-ředitel zastupuje podnik navenek jako statutární orgán

-poradním orgánem ředitele je dozorčí rada, která je kontrolním orgánem, který dohlíží na činnost podniku a je povinna upozornit ředitele a zakladatele na zjištěné nedostatky

2)Podniky pro uspokojování veřejné prospěšných zájmů

-nehospodaří s cílem dosažení zisku, ale je jim přímo vymezeno tzv. povinný předmět činnosti

-v čele podniku stojí ředitel jmenovaný zakladatelem a v podniku se nezřizuje dozorčí rada

-zajišťují veřejně prospěšné činnosti (údržba zeleně ve městě, odvoz odpadků a jiné technické služby, veřejné osvětlení a komunikace, hospodaření s vodou, bytové hospodaření)

Obchodní jméno je název pod kterým podnikatel provozuje živnostenskou činnost.

Fyzické osoby podnikají pod svým občanským jménem k němuž mohou připojit dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.

Obchodním jménem právnické osoby je jméno, pod nímž byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Obchodní jméno nesmí být zaměnitelné s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

  • osobní – vlastní jméno a povolání
  • věcné – věcný název firmy a typ

Za podnik jedná soukromý podnikatel nebo statutární orgán (vyplývá-li to ze zákona, ze stanov podniku apod.). Statutárním orgánem je jednotlivec nebo kolektiv pracovníků. V kolektivu musí být stanoveno:
1. Jakým způsobem se vyjádří vůle statutárního orgánu
2. Kdo bude jednat jménem statutárního orgánu (určení předsedy představenstva)
Vlastní pracovník může jednat jménem podniku, vyplývá-li to z jeho pravomoci.

Prokura je forma nejširší plné moci. Je udělena dnem a zápisem do OR. Prokurista je pracovník podniku, který má oprávnění ke všem úkonům (tj. stejné oprávnění jako podnikatel). Nesmí však zcizovat majetek podniku a zatěžovat majetek podniku. Prokura nemusí obsahovat rozsah zmocnění.
Jedná-li prokurista za podnik musí uvést firmu a dodatek, že se jedná o prokuru.