Inventarizace zboží

– inventarizačními rozdíly u zboží podobně jako u zásob materiálu mohou být manka nebo přebytky. Úbytky zboží v rámci norem přirozeného úbytku a manka se účtují: manka a škody 549/132, přirozený úbytek zboží  504/132. Přebytek zboží se účtuje  132/648 , předpis náhrady za manko 335/648

– při inventarizaci musí být účet 131 stav k 31.12. zůstatek 0,-, pokud ne, musí se převést na účet 191-zboží na cestě

132 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob, když ne, jedná se o přebytek či manko.

 

Některá další účtování

Nedošlá zásilka            139/131

Příjem zboží na sklad   132/131

Nevyfakturovaná dodávka       131/389 →      PF za zboží      132/131

Dočasné snížení hodnoty zboží 559/196

Zrušení doč.snížení hodnoty zboží        196/659

Trvalé snížení hodnoty zboží                 549/132

Reklamace:      PF za zboží      131/321,   reklamace    315/131,    neuznaná reklamace 549/315

Zaslán dobropis na zboží    315,343/315,        zaslán dobropis na DPH   315/343

 

Inventarizace majetku a závazků

– je to ověření skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni a jeho porovnání se stavem účetním. Tím se uplatňuje Zásada věrného zobrazení – účetnictví musí zachycovat úč. případy v souladu se skutečnostmi. Účetnictví musí být úplné, průkazné a správné.

– podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět inventarizaci majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky, to je k poslednímu dni účetního období, vzhledem k hmotné povaze zásob se provádí inventura fyzická, pokud při porovnání skutečného stavu se stavem účetním vzniknou inventarizační rozdíly, musí se proúčtovat ještě v tomto účetním období tak, aby účetní stavy odpovídaly zjištěným stavům skutečným

skutečný stav > účetní stav → přebytek, účtuje se do provozních výnosů na účet 648, současně se zvýší účet 112

skutečný stav < účetní stav → manko, účtuje se jako provozní náklad na účet 549, a současně se sníží účet 112

– při manku však musíme myslet na normu přirozených úbytků která se účtuje na účtu 501 a je to například: rozprášení, vysychání, vyprchání… manko můžeme předepsat skladníkovi a ten jej může uhradit ze mzdy, hotově, nebo přes bankovní účet.

Vúd předpis manka skladníkovi        335/648

Úhrada manka skladníkem                331/335 (ze mzdy)

211/335 (hotovostně)

221/335 (bezhotovostní)