Účetní knihy

1)      deník – význam spočívá se schopnosti prokázat úplnost účetnictví účetní jednotky – obsahuje všechny případy týkající se účetního období. Každý účetní případ je zde zaznamenáván samostatně

2)      hlavní kniha – je to soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá.

– jsou zde informace o pohybu složek A, P, N a V

– musí obsahovat – zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy, souhrnné obraty strany                                              MD a D nejvýše za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni účetní závěrky

– součástí jsou také podrozvahové účty, kde se účtuje zejména o majetku, který účetní jednotka nevlastní ale používá jej

3)   knihy analytické evidence – inventární kniha dlouhodobého hmotného a nehmotného        majetku, kniha zásob (skladní karty), pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, evidence daně z přidané hodnoty, inventární karty časového rozlišení, inventární karty rezerv…

– forma knih může být různá, a to v závislosti na tom, zda se jedná o ruční nebo počítačové zpracování. Při ručním zpracování lze použít vázané knihy nebo volné knihy. V současné době se vedou účetní knihy převážně formou počítačových sestav, které svojí podstatou jsou podobné vedení účetních knih na volných listech

 

Účetní zápisy

účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih. Účetní jednotky účtují v soustavě podvojného účetnictví v deníku (údaje z hlediska časového), v hlavní knize ( údaje z hlediska věcného), v knihách analytické evidence ( podrobně se zde rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy)