Prodej materiálu

– účetní jednotka prodává některý svůj materiál zejména tehdy, když se pro ni stane nepotřebným

– materiál bude prodáván za smluvní cenu, k níž bude připočteno DPH

– fakturovaná částka za prodaný materiál je pohledávkou za odběratelem, smluvní cena prodaného materiálu výnosem na účtu 642 – Tržby z prodeje materiálu a účtované DPH závazkem vůči FÚ.

– prodejem materiálu dochází ještě k jeho úbytku na účtě 112 – Materiál na skladě, který se promítne v nákladech a bude zaúčtován na vrub účtu 542 – Prodaný materiál.

PF tržby za prodaný materiál             311/642, 343

 

Členění účetních dokladů

1) podle DRUHU:     a) VF – vyúčtování odběrateli, podle konkrétní dodávky lze nebo je nutné k faktuře doložit přílohy (výdejka, dodací list…)

b) PF – vyúčtování od dodavatele, na jehož základě vzniká účetní jednotce povinnost zaplatit dodavateli za provedené práce a služby

c) PPD – u plateb za hotové, vypisuje se 2x, originál zákazníkovi, kopii ponechat

d) VPD – podobné položky jako PPD, na jehož základě se účtují výdaje v hotovosti

e) BV – informují nás o stavu a pohybu peněz na bankovním účtu

f) Vúd – slouží pro zúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, tj. příjemka – příjem zásob materiálu, zboží na sklad, výdejka – výdej materiálu ze skladu do výroby, výdej zboží ze skladu, výplatní listina – pro zaúčtování mezd zaměstnanců

 

2) podle POČTU dokumentovaných účetních PŘÍPADŮ:

a) jednotlivé – dokumentují jednu hospodářskou operaci

b) sběrné – shrnují více účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace do nového dokladu (maximálně období jednoho měsíce)

 

3) podle MÍSTA VZNIKU:

a) vnější (externí) – mají vztah k okolí podniku, veškeré doklady, kdy účastníkem je někdo z okolí účetní jednotky

b) vnitřní (interní) – mají vztah k účetním případům, které se uskutečnily pouze uvnitř podniku

Náležitosti a vyhotovování účetních dokladů

náležitosti:    a) označení účetního dokladu – buď v jedné číselné řadě (1, 2, 3, 4,…) nebo v několika číselných řadách

b) obsah účetního případu a označení jeho účastníků

c) peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vyhotovení účetního dokladu)

f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ ( odpovědná za věcnou správnost – účetní případ proběhl tak, jak je popsáno na účetním dokladu) a osoby odpovědné za jeho zaúčtování (přezkoušení z hlediska formálního – úplnost náležitostí účetních dokladů)

Vyhotovování účetních dokladů – vyhotovují se bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění skutečnosti. U zákona o DPH se musí vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby. Údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu, aby byly plně čitelné, doklady které nemají předepsaný obsah nebo nejsou správně vyplněny, nejsou považovány za průkazné.

– účetní doklady spojené s určitou hospodářskou činností vyhotovují jejich pracovníci.