Základy Ekonomie

Ekonomie jako společenská věda se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika.

Ekonomie – ekonomická teorie

Ekonomika – ekonomická praxe

 

Každá společenská věda musí nutně společenskou praxi zjednodušovat, vybírat rysy podstatné a od nepodstatných vlivů abstrahovat. Pro ekonomické zákonitosti je typické, že neplatí v každém dílčím případě, ale prosazují se dlouhodobě.

 

Ekonomie MAKRO a MIKRO

Firmu, banku, vládu nebo občana, kterýkoliv ekonomický subjekt můžeme zkoumat v jeho jednotlivých projevech v rámci vlastní skupiny, nebo v interakci s ostatními subjekty = MIKRO.

Pokud se přesuneme o jednu rovinu zkoumání výše, dostaneme se k ekonomii státu = MAKRO.

Ekonomie v mnoha ohledech nezná hranice a opravdu se řada ekonomů zabývá fungováním světové ekonomiky, vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, vlivy velkých multinacionálních firem a seskupení. Rozčlenění na mikroekonomii a makroekonomii je velmi relativní.

V mikroekonomii si představíme konkrétní firmu, kdežto v makroekonomii je pro nás firma především obecný pojem, reprezentant určitých funkcí v ekonomice státu.

 

Vztah ekonomie k jiným vědám

Budeme se zabývat člověkem v jeho společenském začlenění, vztahy mezi lidmi. Veřejnost má vžitou představu, že ekonomie je věda o penězích, ale není tomu tak. Koneckonců i peníze jsou pouze určitým vztahem mezi lidmi. Pokud ve společnosti nebudou existovat lidé , kteří jsou ochotni vyměnit svou práci, zboží či služby za peníze a tyto peníze opět za jiné zboží a jiné služby, pak peníze ztrácejí smysl.

Ekonomie je jedním z pohledů zkoumajících naši společenskou realitu. Využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, hospodářského zeměpisu, historie, marketingu, managementu, práva, politiky, etiky a také filozofie. Potřebujeme však i jiné vědy např. matematiku a statistiku.