Daňový systém

Daně jsou významným příjmem státu

Daň =příjem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu,majetku  poplatníka), na nenávratném principu (společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb,tedy nikoliv úměrně podle výše odvedené daně jednotlivců).Uspokojovány budou i potřeby těch,kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity).

Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé země se mohou v daních lišit.

 

 

 • Stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz,aby mohl rozvíjet své aktivity
 • Občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně daní,aby jim zůstalo co nejvíce pro vlastní potřeby
 • Řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu – zde jsou tlaky na stát,aby sjednotil své daně s ostatními zeměmi a podepsal s nimi dohody o zamezení dvojího zdanění
 • Stát musí respektovat sociální únosnost daní (to jej vede k systému úlev,vyjímek apod.)
 • Při konstrukci daňového systému musí stát zohledňovat i technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daní (čím složitější systém s větším počtem vyjímek,tím se administrativní náročnost výběru daní zvyšuje a samozřejmě i prodražuje)

 

Od roku 1993 má naše daňová soustava tuto strukturu:

Přímé daně

 • Důchodové:
 1. Daň z příjmu F.O. a P.O.
 • Majetkové
 1. Daň z nemovitosti
 2. Daň dědická,darovací a z převodu nemovitosti
 3. Daň silniční

Nepřímé daně

 • Univerzální
 1. Daň z přidané hodnoty
 • Selektivní
 1. Daň spotřební
 • K ochraně životního prostředí
 1. Daň ze zemního plynu
 2. Daň z pevných paliv
 3. Daň z elektřiny

Nepřímé daně se liší od přímých daní tím,že je platíme při každém nákupu zboží a služeb,kterými jsou tyto daně zatížené.(neplatíme přímo státu,ale prodávajícímu,který má povinnost tuto daň státu odvést).

U přímých daní každý poplatník podává přímo na finančním úřadě daňové přiznání a daň přímo uhradí.

 

 

 

 • Poplatník – je F.O. nebo P.O.,z jejíchž peněz je daň placena(ten komu peníze ubydou z kapsy).
 • Plátce – je F.O. nebo P.O.,která má ze zákona povinnost peníze odvést státu.
 • Základ daně – částka,ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň
 • Daň – vypočítaná částka,kterou plátce odvádí finančnímu úřadu
 • Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně
 • Daně důchodové – platí poplatníci podle výše svého příjmu
 • Daně majetkové – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku,při majetkových převodech(darování,dědictví,prodej či převod nemovitostí)a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání
 • Daně univerzální(DPH) – jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb
 • Daně spotřební – jsou vybírány pouze u vybraných druhů zboží (alkohol,cigarety,benzin a nafta)

Státní rozpočet

Příjmová stránka : daně,cla,sociální pojištění,ostatní příjmy (poplatky,apod.),příjmy z rozpočtu EU

Výdajová stránka : státní správa(úřady),obrana státu,školství,zdravotnictví,transfery obyvatelstvu(důchody,dávky,atd.),státní zakázky(dálnice,atd.),investice do životního prostředí atd.,odvody do rozpočtu EU