Zásoby nakupované – materiál

– charakteristickým znakem je, že se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo z příslušné činnosti získávají

– Materiál:

suroviny a základní materiál jsou hmoty, které při výrobě vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu, kdežto pomocné látky vstupují také do výrobku, netvoří jeho podstatu a přispívají pouze k užitným vlastnostem výrobku, např. barvy, tmely, knoflíky, zipy

provozovací látky jsou materiály, kterých je zapotřebí k provozu organizace jako celku, např. čistící prostředky, oleje, mazadla, kancelářské potřeby

náhradní díly jsou předměty určené k tomu, aby hmotný majetek byl uveden do původního stavu

obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu a zboží i výrobků. Jejich úprava slouží též k reklamě a vytváření představy o výrobku (zboží) – image.

movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku bez ohledu na výši vstupní ceny (pracovní nástroje)

drobný hmotný majetek (hmotný majetek s dobou  použitelnosti delší než 1 rok, jehož vstupní cena nepřesahuje hranici stanovenou účetní jednotkou pro povinné začlenění do dlouhodobého hmotného majetku)