Daňová evidence příjmů a výdajů

–   je upravena Zákonem o daních z příjmů

–   je to systém jednodušší než účetnictví

–   HV = Příjmy – výdaje

–   musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou

–   vedou osoby, které nejsou v obchodním rejstříku a které nemají obrat za předcházející kalendářní rok více jak 25 000 000 Kč

–   poskytuje informace o příjmech a výdajích v členění pro zjištění daňového základu

–   sazba daně – 15% FO

–   FO vede DE na základě PPD,VPD, BV

– Daňová evidence příjmů a výdajů musí zjišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude

obsahovat údaje o:

– příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně

– pohledávkách a závazcích.

 

Podmínky pro přechod z DE na účetnictví

–   jestliže FO, která je podnikatelem a není zapsána v OR překročila za bezprostředně předcházející kalendářní rok obrat 25 000 000 Kč, stává se od prvního dne následujícího kalendářního roku účetní jednotkou

–   účetnictví však povinně povede až od 1. dne účetního období, které následuje po kalendářním roce ve kterém se stala účetní jednotkou (zákon o účetnictví stanoví roční odklad)

–   s výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5ti let po sobě jdoucích účetních období ve kterých vedli účetnictví.

–   např. : 2007  –  FO překročila obrat 25 000 000 Kč  – vede DE

2008    – FO vede DE podle zákona o účetnictví který stanovuje roční odklad

2009    – FO vede účetnictví

 

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů, ve kterém se v průběhu kalendářního roku zapisují údaje o hospodářských operacích, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků.

Nezapisují se zde tedy hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např. vystavené fa, povinnost zaplatit daně FÚ.

Zapisování v deníku příjmů a výdajů si klade tyto základní cíle:

–   zajistit údaje pro zjištění daňového základu

–   zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na BÚ

–   poskytnout podklady pro podrobnější analýzu výdajů a příjmů pro potřeby řízení a kontroly

hospodárnosti.

 

Forma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsána. Podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem.