Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti

Jedná se o daň přímou, kdy poplatník je zároveň plátce (je to ten, kdo dostává peníze- dědic, obdarovaný, u prodeje nemovitosti prodávající). Je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví, darování, prodej nemovitosti).Poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsání darovací smlouvy či zaregistrování převodu na katastru nemovitostí podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří. Sazba daně z převodu nemovitosti činí 3% z ceny odhadní nebo ceny kupní, podle toho, která je vyšší.

Sazba daně darovací a dědické závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami:

  • 1.skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci atd. a manželé)
  • 2.skupina – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice apod.)
  • 3. Skupina – ostatní

Nejvyšší sazby daně jsou u třetí skupiny. Dědicové v první a druhé příbuzenské skupině jsou od daně dědické osvobození ; v případě daně darovací byli od této daně osvobozeni příbuzní v první a druhé skupině