Daň z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob

Poplatníci daně; F.O.,které mají na území ČR bydliště nebo se zde zdržují (min.183dnů v daném kalendářním roce).Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Plátci daně:

 • Podnikatelé platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem)
 • U zaměstnanců odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání buď také zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec

Zdaňovací období je kalendářní rok, popřípadě hospodářský rok. Po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit. Podnikatel sám za sebe může podat přiznání do 3 měsíců (pokud je zdaňovací období kalendářní rok, tak do konce března roku následujícího). Pokud daň. Přiznání za podnikatele zpracovává daňový poradce, může požádat finanční úřad o prodloužení termínu pro podání přiznání až do konce června. Za své zaměstnance zpracovává firma přiznání do 15. Února a zaměstnanec přiznání pouze podepíše. V průběhu roku poplatník platí zálohy a při ročním daňovém přiznání je vyúčtuje.

Osvobození od daně:

 • Příjmy z prodeje bytů (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky)
 • Příjmy z prodeje nemovitostí (přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let)
 • Příjmy z prodeje movitých věci (s výjimkou prodeje motorových vozidel,letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok)
 • Ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže a ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 000 Kč
 • Příjmy ve formě dávej nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory apod.
 • Dotace od státu, granty z EU na pořízení hmotného majetku
 • Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů
 • Příjmy v naturální formě v podobě reklamních předmětů do hodnoty 500 Kč

Předmět daně:

Veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě kromě příjmů osvobozených od daně

a)       Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání)

b)       Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

c)       Příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku apod.)

d)       Příjmy z pronájmu

e)       Ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy,apod.)

Základ daně:

U příjmu ze zaměstnání je základem daně superhrubá mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění.

U příjmu z podnikání

Z účetnictví firmy ; výnosy – náklady = základ daně

Nebo daňové evidence ; příjmy – výdaje = základ daně

Sociální únosnost daní

Podle zákona o dani z příjmu F.O. je pamatováno na zohlednění sociální situace poplatníka. Zde dochází ke změnám – většina úlev se přesouvá z nezdanitelných částí základu daně do slev na dani.

 • Sleva na dani – snižuje konečnou vypočítanou daň ( sleva na dani 1970 Kč znamená, že od vypočítané daně odečteme celých 1970 Kč)
 • Nezdanitelná část základu daně je snížením základu daně. Po snížení základu vypočítáme příslušným procentem daň (15%), tedy nezdanitelná část základu daně se v konečné placené dani projeví snížením jenom o určité procento
 • Daňový bonus – v případě daňového zvýhodnění za každé dítě žijící ve společné domácnosti ve výši 11604 Kč – pokud má poplatník v daném roce nižší daňovou povinnost než je daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani, pak je tento rozdíl daňovým bonusem a bude mu finančním úřadem proplacen. Pokud tedy má poplatník nízký roční příjem a platil by nižší daň než 11604 Kč (má-li jedno dítě), pak nebude platit žádnou daň a zbytek slevy na dani za dítě dostane proplacen. Daňový bonus je uplatňován pouze u slevy na dani za každé dítě, není uplatňován u ostatních slev na dani

Slevy na dani

 • Na poplatníka 1970 Kč
 • Částečná invalidita 210 Kč
 • Plná invalidita 420 Kč
 • ZTP/P 1345 Kč
 • Studium 335 Kč
 • Na manželku – odečtou se měsíční částky slev dle paragrafu 35ba ZDP (maximálně do nuly)
 • Vyživované dítě 967 Kč

Podnikatelé mají navíc možnost uplatnit slevu na dani, pokud zaměstnávají zdravotně postižené:

 • Za každého zc se změněnou pracovní schopností 18 000 Kč
 • Za každého zc s těžkým zdravotním poškozením 60 000 Kč

Nezdanitelná část základu daně:

 • Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých P.O. na území ČR na financování vymezených aktivit (věda, vzdělání, policie, kultura, ekologie, apod.), pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% základu daně (ale min. 1000 Kč) a nejvýše bude činit 10% základu daně (hodnota bezplatného darování krve se oceňuje jako dar ve výši 2000 Kč)
 • Od základu daně lze odečíst částu zaplacených úroků z úvěrů ze stavebního spoření
 • Od základu daně lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistné uhrazené na soukromé životní pojištění do společného ročního limitu 24 000 Kč

Sazba daně:

15% ; zvláštní sazby : 15% – z dávek penzijního připojištění, z úroků, dividend, podílů na zisku, podílu na likvidačním zůstatku, úroky a výhry z vkladních knížek apod. ; 5% – z nájemného u fin. Leasingu

 

 

 

 

Daň z příjmu právnických osob

Poplatníci daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami (P.O.). Od daně se osvobozuje centrální banka ČR. Poplatníci daně jsou současně plátci daně.

Zdaňovací období je kalendářní rok nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, kromě jmenovitých výjimek.

Základ daně je zisk, který zjistíme z úč. tak, že vypočítáme : výnosy – náklady = hosp. výsledek a ten upravíme dle zákona o dani z příjmu (pro daňové účely musíme z N vyjmout daňově neuznatelné výdaje, jako náklady na reprezentaci, cestovné nad povolený limit, účetní odpisy ve výši přesahující daňové odpisy atd.)

Položky snižující základ daně: od základu daně může firma odečíst hodnotu daru poskytnutých právnickým osobám na financování vědy, školství, kultury, zdravotnictví, sport , apod. pokud dar bude minimálně 2000 Kč a v úhrnu nepřekročí hodnoty darů za rok 5% základu daně, v případě darům vysokým školám a veřejným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5% (celkem max. 10%)

Sazba daně 19% u investičních, podílových a penzijních fondů 5%

Pokud P.O. vykáže zisk, tento zisk zdaní daní z příjmu práv. osob. a zdaněný zisk zůstane ve firmě k rozšíření podnikání, dalším daním nepodléhá. Pokud však tento zdaněný zisk chtějí využít společníci pro osobní spotřebu (např. ve formě dividend, podílů na zisku apod.) musí jej zdanit ještě zvláštní sazbou daně z příjmu 15%. Tento zisk je tedy zdaněn dvakrát !!!!