Pojem a funkce rozvahy

přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaný vhodným způsobem. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé části pasiva. Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví.

– součet aktiv v rozvaze se musí rovna součtu pasiv (AKTIVA = PASIVA)

účetním obdobím je období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Pro potřeby operativního řízení je však třeba mít informace za kratší časové intervaly. Proto se v praxi sestavují rozvahy za čtvrtletí i měsíční období.

funkce rozvahy: základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytnout tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku a ještě také umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který lze vypočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (tj. bez zisku)