Podnik jako základní složka národního hospodaření

Zakládání podniku

 

Před založením podniku musíme zvážit tyto otázky:

Co a pro koho budeme vyrábět?- zde musíme vycházet z poznatků marketingu, který vám pomůže najít toho správného zákazníka a výrobek

Jakou zvolíme cenovou strategii a formu distribuce? – typický úkol pro marketing

Musíme zvážit potřebu výrobních faktorů – práce, přír.zdrojů a kapitálu

Musíme se rozhodnout pro velikost našeho trhu(trh regionální, národní, mezinárodní) a zvážit rizika vnějších vlivů na naše podnikání

Nejdůležitější výstup podnikatelova snažení o řešení ek. stránky jeho podnikání je zakladatelský rozpočet.

Zakladatelský rozpočet

–          skládá se ze 2 základních částí:

1) rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů) – tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připravovaného podnikání(velikost zisku)

2) rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu(potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho krytí(vlastní a cizí zdroje)

 

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr (business plán) je dokument, který popisuje základní smysl firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání jako jsou cíle podnikatele, silné a slabé stránky byznysu, financování, obchod a marketing, rizikové faktory, trh a konkurenci či strategii, která vede k dosažení stanovených cílů. Kvalitní sestavení podnikatelského záměru je dnes základní podmínkou k dosažení rozvoje a zisku firmy.

Struktura podnikatelského záměru

TITULNÍ STRANA – první strana projektu, která obsahuje následující informace: název podnikatelského plánu, jména osob spojených s projektem, navrhovaný nebo již existující obchodní název, datum.

SOUHRN – osobní a profesní údaje, motivace k založení firmy (důvody, které vedly k rozhodnutí vstoupit do podnikání), charakteristika subjektu (specifikace a rozsah činnosti).

CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU – cíl projektu a hlavní předpoklady úspěšnosti projektu (stručná charakteristika podnikatelského záměru, jedná se o hlavní body podnikatelského záměru – cílová činnost, umístění, datum zahájení činnosti, rozsah podnikání, partnery, klienty, časový a organizační plán. Součástí je i uvedení hlavních předpokladů úspěšnosti projektu, jeho silné a slabé stránky), popis projektu (popis nabízených služeb včetně popisu realizací dané činnosti, místo podnikání, termín zahájení podnikání, personální zajištění činnosti či další důležité skutečnosti), údaje o majetkoprávních vztazích souvisejících s projektem.

MARKETINGOVÝ PLÁN – konkurence v místě (zhodnocení trhu z hlediska konkurence, přednosti a nedostatky, srovnání s konkurencí, dostupnost ceny, kvalita, výhody a nevýhody nabízené služby), dodavatelé a odběratelé (podmínky na trhu, vliv sezónnosti na průběh podnikaní), analýza propagace odbytu (forma propagace firmy na trhu, aby se firma dostala do povědomí potencionálních zákazníků, reklama, publicita, podpora prodeje), cenová politika (forma stanovení ceny ve vztahu k trhu a konkurenci)

EKONOMICKÝ VÝHLED – ekonomický výhled (přehled nutných nákladů spojených se zahájením podnikatelské činnosti a struktura zdrojů, ze kterých bude žadatel čerpat finanční prostředky), finanční plán (výhled tržeb, provozní náklady – struktura a zisk).

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY – silné a slabé stránky projektu (bodově), časový plán podnikání z hlediska rozvoje firmy (výhled od budoucna, záměry a cíle, specifikace očekávaných trendů a budoucích příležitostí).

PŘÍLOHY – výkaz zisků a ztrát, rozvahy, peněžní toky, výpis z obchodního rejstříku, životopisy, fotografie, výsledky průzkumu trhu, výsledky propagačních akcí, technologická schémata.