Majetek firmy

a) členění majetku podle druhu(aktiva firmy)

Majetek – dlouhodobý(hmotný, nehmotný, finanční – kap. investice)

– oběžný(Zásoby – materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky,

zboží, zvířata, Peněžní forma – peníze v pokladně nebo v bance, ceniny, kr. CP,

pohledávky)

b) zdroje krytí majetku – kde jsme na něj vzali peníze(pasiva)

Majetek firmy pořízený – z vlastních zdrojů(ZK, emisní užil, vklad tichého společníka, zisk)

– z cizích zdrojů(úvěr u banky, dodavatelský úvěr, emise obligací,

přijaté zálohy, …)

Oba uvedené pohledy na třídění majetku firmy třídí stále tutéž hromadu majetku firmy, proto se musí co do velikosti rovnat.

 

Šedá ekonomika

představuje nelegální ekonomické aktivity (úplatky,hospodářskou trestnou činnost, organizovaný zločin,obchod s drogami apod.)Existence šedé a černé ekonomiky narušuje fungování ekonom. zákonů a je ekonomicky i společensky nebezpečná. Ukazatel v běžných cenách(aktuálního roku)nazýváme nominální HDP.Pro zajištění srovnatelnosti těchto ukazatelů v jednotlivých letech musíme eliminovat vliv inflace-ukazatele přepočítáváme na základě tzv. stálých cen(cen určitého roku) a hovoříme o reálném HDP. Skutečný HDP – pomocí produkční nebo důchodové metody vypočítaný skutečně dosažený HDP dané ekonomiky

Potenciální HDP – HDP,který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů

 

Čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare – NEW)

–          míra národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření GNP(HNP)

–          NEW je upraveno mírou celkového národního produktu, která obsahuje pouze spotřební a investiční položky,  jenž přímo přispívají k ekonomickému blahobytu

–          Základní prvky NEW:

  • hodnota volného času (+)zvýšena
  • nelegálně produkované výrobky a služby (+)zvýšena
  • škody na životním prostředí (-)snížena

NEW = HNP + šedá a černá ekonomika, produkce pro vlastní potřebu apod.

-negativní dopady hospodářské činnosti(záporné externality trhu)

 

Bohatství

–          čistá hodnota aktiv vlastněných k určitému časovému okamžiku v Kč

–          bohatství je tedy zásoba Kč, zatímco důchod je tok Kč v čase

–          bohatství je tvořeno: a) hmotnými položkami (zboží, půda)

b) finančními aktivy (hotovost, vklady, akcie)

 

Obsah a členění rozvahy

– Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Pasiva se člení na vlastní zdroje a cizí zdroje.

AKTIVA                                                 Rozvaha k …                                                 PASIVA
1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje (= vlastní kapitál)
a) Dlouhodobý hmotný majetek a) Základní kapitál
b) Dlouhodobý nehmotný majetek b) Fondy
c) Dlouhodobý finanční majetek c) Hospodářský výsledek
   
2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje
a) Zásoby a) Úvěry
– materiál b) Ostatní závazky
– zboží – dodavatelům
– výrobky – zaměstnancům
b) Peněžní prostředky – ostatním subjektům (FÚ,
– pokladna a ceniny zdravotním pojišťovnám, správě soc.
– bankovní účty zabezpečení, …)
c) Pohledávky  

A v rozvaze

* Dlouhodobý majetek: – hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky,…) – Jeho cena je vyšší než  40.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se  – nemovitý = pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí a movitý = vše co není nemovitost

nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how,značky, software,…) – jeho cena je vyšší než 60.000 Kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se

finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice,…) – minimální cena není stanovena, neodepisuje se a doba používání je delší než 1 rok.

* Oběžný :

Zásoby: – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva     – obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin,  – kancelářské potřeby –papíry, tužky, pásky, šanony

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

Peníze (peněžní forma) : – peníze v hotovosti v pokladně

peníze na účtech peněžních ústavů

ceniny – kolky, stravenky, poukázky . . .

krátkodobé cenné papíry – směnky, depozitní certifikáty…

pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci . . .

 

P v rozvaze (Zdroje krytí majetku)

* z vlastních zdrojů :  – základní kapitál (tvoří jej peněžní nebo nepeněžní vklady do společnosti), zisk, emisní ážio,

– vklad tichého společníka – upravuje obchodní zákoník. Podnikání začíná sepsáním smlouvy o tichém společenství. Tichý společník se zavazuje vložit do podnikání určitý vklad (peněžitý i nepeněžitý) a tímto se na podnikání podílet, podnikatel se zavazuje placením podílů na zisku. Tento podíl je přesně stanoven ve smlouvě. Obchodní zákoník přikazuje, že podíl na zisku i na ztrátě musí být ve stejné výši. Je vyloučeno, že by se tichý společník „přiživil“ na zisku. Ztrátu tichý společník může financovat pouze do výše svého vloženého podílu. Smlouva musí být vždy písemná. Výhodou je, že o vás jako tichém společníku nikdo nesmí vědět, jen finanční úřad a ten je také vázán mlčenlivostí.

* z cizích zdrojů : – úvěr od banky, dodavatelský úvěr, přijaté zálohy

– emise obligací – úvěrový cenný papír jehož vydavatelem (emitentem) a dlužníkem je firma, která potřebuje získat finance. Věřitelem je tedy kupujícím (tedy ten, kdo dává firmě své finance – banky), podstatou obligací je to, že firma, která je vydala (emitovala) se zavazuje, že po určité době (např. po 5-ti letech) vrátí tomu, kdo si její obligaci koupil – celý obnos jenž za ní zaplatil + úrokový výnos. Ten, kdo si obligaci koupí, investuje dobře, protože jsou kryty majetkem firem, které je emitovaly. Emisi obligací schvaluje ministerstvo financí (předtím si danou firmu řádně prověří). Povolení k emisí získávají pouze velké a stabilní firmy.

– emitovat obligace je pro firmu výhodně, z daňového hlediska, protože úroky z obligací patří do daňově uznatelných základů (firmě snižují základ i daň samotnou)

 

Pojem a funkce rozvahy

přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaný vhodným způsobem. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé části pasiva. Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví.

– součet aktiv v rozvaze se musí rovna součtu pasiv (AKTIVA = PASIVA)

účetním obdobím je období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Pro potřeby operativního řízení je však třeba mít informace za kratší časové intervaly. Proto se v praxi sestavují rozvahy za čtvrtletí i měsíční období.

funkce rozvahy: základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytnout tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku a ještě také umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který lze vypočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (tj. bez zisku)

 

Funkce účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávaní informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

předmětem účetnictví je zaznamenávání pohybu Aktiv a Pasiv a Nákladů, Výnosů a s tím souvisejícího Hospodářského Výsledku.

 

Funkce účetnictví:    1) Poskytuje informace pro potřeby podnikatele – informace o HV…

2) Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů

3) Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – budoucí investice, obchody, rozšíření nebo likvidace firmy

4) Zjištění informací pro účely daňové – pro stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky

5) Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření