Kapitálové společnosti

III. Společnost s ručením omezeným

– s.r.o. je společnost, jejíž ZK je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky

společnosti omezeně do výše upsaných vkladů

– společnost může být založena jednou osobou – společnost s jediným společníkem nemůže

být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti

– jedna FO může být jediným společníkem

nejvýše tří společností s ručením omezeným

– může být založena maximálně 50 společníky

– společníci ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše nesplacených vkladů,

zapsaných do OR

– hodnota ZK musí být minimálně 200 000Kč

– hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20 000Kč

– před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí být na každý peněžitý vklad splaceno

nejméně 30%

– orgány společnosti: – nejvyšší orgán = valná hromada

– statutární orgán = jednatelé

– kontrolní orgán = dozorčí rada(pokud se zřizuje – není povinný)

 

 

 

– statutární orgán je povinen minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu; valná hromada,

která schvaluje řádnou úč. závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne

účetního období

– požádat o svolení valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% ZK

– společnost povinně vytváří rezervní fond, a to nejméně 10% ZK

– zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů

– zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady

– při změně osoby společníka je nutné rušit společnost, je však nutné změnu zapsat v OR

 

 

IV. Akciová společnost

– má ZK, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité(nominální) hodnotě

Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to:

  1. podílet se na zisku(výplata dividendy)
  2. podílet se na řízení společnosti(hlasovat na valné hromadě akcionářů)
  3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace

 

Akcie rozlišujeme:

– podle formy:

– listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků, aby se

nedaly padělat; skládají se z pláště(zde jsou uvedeny předepsané náležitosti o

nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi), z kupónového archu(kupón

stříháte, když jednou ročně jdete pro dividendy) a z talonu(až vám dojdou

kupóny, za talon dostanete nový arch)

 

– zaknihované – modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači

Střediska pro cenné papíry(SCP); většina akcií v ČR má tuto

Podobu

– podle druhu akcie

– na jméno

– na majitele(převoditelné předáním akcie novému majiteli)

– speciální

 

  1. Zaměstnanecké

– jsou vždy na jméno, stanovy a.s. je mohou spojit s určitými výhodami

– lze je převádět pouze mezi ZCi, mohou je vlastnit i důchodci, kteří ve firmě odcházeli

do důchodu

– odchází-li ZC z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu

– jejich funkce je především motivační(ZC má pocit, že pracuje i pro svůj zisk, protože

má nárok na dividendu)

– emise – maximálně 5% ZK

 

  1. Prioritní akcie

– majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva

– nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy

– emise – maximálně polovina ZK

 

 

Akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu( na burze CP, v RM systému, nebo přímé obchody přes SCP-Středisko CP).

Vydávají se(emitují) za emisní kurz, ale prodávají se za tržní ceny, které mohou být vyšší nebo nižší než jmenovitá hodnota(nominální).

Výhodnost nákupu či prodeje akcie je určena výší dividendy a výší tržní ceny akcie na kapitálovém trhu, kdy výnosnost akcie=dividenda/tržní cena akcie*100(%)

Emisní ážio – vzniká při emisi(první vydání) akcií, když je emisní kurz(prodejní cena) vydávaných akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií(cena nominální)

Akciová společnost může být založena 1 PO, jinak dvěma a více zakladateli.

Součástí zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny musí být návrh stanov společnosti.

ZK společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 mil. Kč. ZK bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 mil.Kč.

 

Způsoby založení a.s.

  1. bez veřejné nabídky akcií = vklady zakladatelů se rovnají ZK minimálně 2mil.Kč, není nutné konat ustavující valnou hromadu; peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet banky
  2. veřejná nabídka akcií = pokud zakladatelé nemají dostatek kapitálu, zveřejní výzvu k upisování akcií; při upisování akcií je k nahlédnutí návrh stanov společnosti a listina upisovatelů; má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, je podmínkou platného založení společnosti schválení prospektu CP Komisí pro cenné papíry.

 

Zánik a.s.

– do OR je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dní po konání ustavující valné hromady

nebo do 90 dní od sepsání notářsky ověřené zakladatelské smlouvy(bez upisování)

– minimální povinný rezervní fond je 20% ze ZK(tvořen většinou ze zisku firmy)

– orgány a.s.

– nejvyšší orgán – valná hromada – min. 1 ročně, valná hromada je schopna usnášet se, pokud

přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% ZK, nevyžadují-li

stanovy účast vyšší

– statutární orgán – představenstvo – řídí firmu po celý rok

– kontrolní orgán – dozorčí rada – kontroluje práci představenstva

 

Požádat o svolání mimořádné valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 5% ZK(nižší než 100mil.Kč) nebo 3% ZK(vyšší než 100mil.Kč).

– Tantiémy – odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady společnosti

– zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí rady

– akcionáři za závazky společnosti neručí