Inventarizace majetku a závazků

– je to ověření skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni a jeho porovnání se stavem účetním. Tím se uplatňuje Zásada věrného zobrazení – účetnictví musí zachycovat úč. případy v souladu se skutečnostmi. Účetnictví musí být úplné, průkazné a správné.

– podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět inventarizaci majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky, to je k poslednímu dni účetního období, vzhledem k hmotné povaze zásob se provádí inventura fyzická, pokud při porovnání skutečného stavu se stavem účetním vzniknou inventarizační rozdíly, musí se proúčtovat ještě v tomto účetním období tak, aby účetní stavy odpovídaly zjištěným stavům skutečným

skutečný stav > účetní stav → přebytek, účtuje se do provozních výnosů na účet 648, současně se zvýší účet 112

skutečný stav < účetní stav → manko, účtuje se jako provozní náklad na účet 549, a současně se sníží účet 112

– při manku však musíme myslet na normu přirozených úbytků která se účtuje na účtu 501 a je to například: rozprášení, vysychání, vyprchání… manko můžeme předepsat skladníkovi a ten jej může uhradit ze mzdy, hotově, nebo přes bankovní účet.

Vúd předpis manka skladníkovi        335/648

Úhrada manka skladníkem                331/335 (ze mzdy)

211/335 (hotovostně)

221/335 (bezhotovostní)