Daňové doklady

– vystavují se v souvislosti s daní z přidané hodnoty, má předepsané náležitosti

je to vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši, jeho vznik je signálem pro vystavení daňového dokladu s následnou povinností odvést daň finančnímu úřadu. Na druhé straně odběratel (plátce daně) může uplatnit nárok na odpočet pouze na základě daňového dokladu

– plátce DPH musí vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby (zálohy), pokud k přijetí došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a plátci vznikla k datu přijetí platby povinnost přiznat daň na výstupu.

Druhy:1) běžný daňový doklad–faktury,která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu

– obsahuje tyto náležitosti: přesné označení kupujícího i prodávajícího (+ DIČ – daňové identifikační číslo, u PO je to IČO doplněné kódem příslušného státu EU, u FO je to rodné číslo doplněné označením CZ), evidenční číslo dokladu, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, jednotková cena bez daně, rozsah a předmět zdanitelného plnění, údaje rozhodné pro stanovení daně (cena bez daně, sazbu daně, výši v korunách nebo haléřích)

2) zjednodušený daňový dokladnemusí obsahovat některé náležitosti jako – informace o kupujícím a prodávajícím, datum vystavení dokladů, výši ceny bez DPH a výši daně… Daň si vypočítá z ceny včetně daně prostřednictvím „přepočítaného koeficientu“ který je 0.16667 a pro sníženou sazbu je 0.0909

– je ho možno vystavit jen v případě nákupu za hotové nebo prostřednictvím platební karty či šekem a to do 10 000Kč včetně DPH.

3) daňové dobropisy a vrubopisy – vystavují se při dodatečném snížení či zvýšení ceny, obsahuje stejné údaje jako běžný daňový doklad, ale místo ceny bez daně se zde uvádí rozdíl mezi původní a sníženou cenou – dobropis, nebo rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou- vrubopis.

4) ostatní daňové dokladydoklad o použití – se vystavuje pro účely nesouvisející s podnikáním – při osobní spotřebě plátce nebo darování, má obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad, místo identifikace plátce se uvádí účel použití

souhrnný daňový doklad – vystavuje jej plátce, který uskutečňuje více samostatných plnění pro jednu osobu, může obsahovat souhrn zdanitelných plnění maximálně za kalendářní měsíc