Kniha závazků a pohledávek

–   Kniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnosti zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti.

Kniha faktur vydaných a přijatých

–   Základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů bude kniha přijatých a vydaných fa, ve které bude soustředěna evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi podnikateli.

–   Na tuto knihu budou kladeny největší nároky, proto tato kniha musí obsahovat přinejmenším tyto informace:

– oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podložených účetními doklady

– označení dokladů

– datum vzniku pohledávek, resp. Závazků

– částku

– datum splatnosti a způsob úhrady

– identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby

– předmět dodávky či služby

 

Ostatní pohledávky a závazky

Zvláštní knihu pohledávek a závazků je možné zřídit pro neobchodní pohledávky a závazky. Jedná se o evidenci:

– poskytnutých a přijatých bankovních úvěrů

– závazků, popř. pohledávek k FÚ

– pohledávek k zaměstnancům

 

Zapisování do deníku příjmů a výdajů

–   Zapisování v deníku příjmů a výdajů v průběhu roku probíhá vždy minimálně „dvoustranně“ tj. na dvou položkách deníku. Na jedné straně hospodářská operace bude příjmem nebo výdejem peněžních prostředků, na druhé straně se tato hospodářská operace dotkne jednotlivých příjmů a výdajů zahrnovaných nebo nezahrnovaných do základu daně z příjmů, popř. průběžných položek.

Zapisování příjmů

–   nejprve musíme zjistit, zda se jedná o příjem peněz v hotovosti nebo na účtu, potom musíme určit, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem

Zapisování výdajů

–   obdobně jako u příjmů nejprve rozlišujeme, zda se jedná o platbu v hotovosti nebo z BÚ.

–   Dále určujeme, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj.

 

DPH a její zaznamenávání do deníku příjmů a výdajů

Zapisování DPH u neplátců

–   u neplátců se DPH automaticky stává součástí celkové účtované částky bez nutnosti jejího rozlišení v deníku příjmů nebo výdajů, tzn. že se daň z přidané hodnoty stává na vstupu součástí pořizovací ceny majetku a služeb. Podnikatel – neplátce nemá v případě příjmů povinnost evidovat a platit DPH. Na druhé straně nemá nárok na vstupu na odpočet daně a její uplatnění vůči státnímu rozpočtu (u FÚ).

Zapisování a evidence DPH u plátců

–   o dani z přidané hodnoty se v deníku příjmů a výdajů zapisuje až v okamžiku proběhnutí platby, ale z hlediska evidence DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Daňová evidence příjmů a výdajů

–   je upravena Zákonem o daních z příjmů

–   je to systém jednodušší než účetnictví

–   HV = Příjmy – výdaje

–   musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou

–   vedou osoby, které nejsou v obchodním rejstříku a které nemají obrat za předcházející kalendářní rok více jak 25 000 000 Kč

–   poskytuje informace o příjmech a výdajích v členění pro zjištění daňového základu

–   sazba daně – 15% FO

–   FO vede DE na základě PPD,VPD, BV

– Daňová evidence příjmů a výdajů musí zjišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude

obsahovat údaje o:

– příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně

– pohledávkách a závazcích.

 

Podmínky pro přechod z DE na účetnictví

–   jestliže FO, která je podnikatelem a není zapsána v OR překročila za bezprostředně předcházející kalendářní rok obrat 25 000 000 Kč, stává se od prvního dne následujícího kalendářního roku účetní jednotkou

–   účetnictví však povinně povede až od 1. dne účetního období, které následuje po kalendářním roce ve kterém se stala účetní jednotkou (zákon o účetnictví stanoví roční odklad)

–   s výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5ti let po sobě jdoucích účetních období ve kterých vedli účetnictví.

–   např. : 2007  –  FO překročila obrat 25 000 000 Kč  – vede DE

2008    – FO vede DE podle zákona o účetnictví který stanovuje roční odklad

2009    – FO vede účetnictví

 

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů, ve kterém se v průběhu kalendářního roku zapisují údaje o hospodářských operacích, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků.

Nezapisují se zde tedy hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např. vystavené fa, povinnost zaplatit daně FÚ.

Zapisování v deníku příjmů a výdajů si klade tyto základní cíle:

–   zajistit údaje pro zjištění daňového základu

–   zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na BÚ

–   poskytnout podklady pro podrobnější analýzu výdajů a příjmů pro potřeby řízení a kontroly

hospodárnosti.

 

Forma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsána. Podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem.

 

Závazky

–         závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnutou službu…

 

Do skupiny 32 patří krátkodobé závazky :

–         závazky vůči dodavatelům – účtují se pomocí faktur, vznik účet 321 strana Dal, úhrady z 221 nebo z 211

–         přijaté zálohy od odběratelů

–         závazky spojené s používáním směnek – závazek vůči dodavateli může být splacen i směnkou, v takovém případě se závazek nahrazuje směnečným závazkem 322, musí se doúčtovat i úrok , účtujeme :  321, 562 / 322.1, 322.2

–         ostatní závazky

 

Dodavatelé 321

– účtují se na základě externího účetního dokladu, který se obvykle nazývá faktura. Účtuje se ve prospěch účtu Dodavatelé se souvztažným zápisem například na vrub 04, 11, 13, 5xx

– peněžní hrady závazků se účtují 321/221, 211

 

Přijaté provozní zálohy 324

-účtování přijatých záloh u neplátce DPH

a) přijatá záloha 300,- 211/324                       b) vyúčtování za daň.poradenství 500,- 311/602

c)zaúčtování přijaté zálohy 300,- 324/311       d) doplatek v hotovosti 200,-  211/311

-účtování přijatých záloh u plátce DPH (záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci)

– jestliže je záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci, bude vše stejné, kromě

b)faktura od poradce 500,-/400,-, 100,-  311/602,343

-účtování přijatých záloh u plátce DPH (záloha v jiném měsíci než zdanitelné plnění)

a)přijetí zálohy 300,- 211/324  b)vystavení daňového dokladu 60,- 324/343

c)vyúčtování daňových služeb 500,-/400,-, 100,-  311/602, 343

d)zúčtování přijaté zálohy  -400,-/ -340,-, -60,-    311/602, 343

e)doplatek faktury 200,- 221/311

 

Směnky k úhradě 322

-závazek vůči dodavateli může být splacen směnkou. Závazek z obchodního vztahu se nahrazuje závazkem směnečným.

a)PF nákup materiálu  111/321            b)úhrada fa směnkou 321/322.1

c)směnečný úrok          562/322.2        d)úhrada směnky         322.1, 322.2/221

Další závazky spojené s činností :

–         závazky z k zaměstnancům (hlavně závazky z pracovního poměru- 33.úč.skupina)

–         závazky ze soc. a zdrav. poj. (závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav.poj.)- srážky z mezd 336

–         daňové závazky (závazky vůči Fú = DPH, ostatní daně a poplatky) – daň z příjmů za účetní jednotku (zdanění vlastních příjmů jednotky) 341, daň z příjmů za jiného poplatníka (daň sražená z mezd) 342, daň z přidané hodnoty 343, ostatní daně a poplatky (spotřební daň, dědická daň,z převodu nemovitostí, silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací) 345

 

 

Dlouhodobé závazky :

–         dlouhodobé přijaté zálohy

–         dlouhodobé směnky k úhradě

–         ostatní dlouhodobé závazky (např. vklad tichého společníka)

 

Závazky v cizí měně :

–         transakce se zahraničními obchodními partnery jsou vyjádřeny v cizí měně

–         zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám uvádět jak v cizí měně tak v české měně. Pro přepočet na Kč se používá denní kurz ČNB

–          vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizového závazku a vznikem (okamžikem) úhrady dochází při používání denního kurzu ke vzniku kurzových rozdílů a to vlivem kolísání kurzů.

–         ztráty na účtu 562 str. MD, zisky na účtu 662 str. D

 

Pohledávky

–          je to nárok účetní jednotky na úhradu peněz od dlužníka)

–          účetní jednotka vystupuje jako věřitel

–          pohledávky mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé

–          rozhodnutí o jakou pohledávku se jedná provádí účetní jednotka v okamžiku vzniku pohledávky, musí se určit den uskutečnění případu

–          doba splatnosti pohledávek není určena předpisy a proto je nutná dohoda doby úhrady mezi obchodními partnery v obchodní smlouvě (při nedodržení doby splatnosti vzniká dodavateli nárok na úrok za prodlení na základě penalizační faktury)

 

Členění pohledávek :

1)      podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé)

2)      podle místa vzniku (tuzemské, zahraniční)

3)      podle odběratelů

 

Výjimky ze zásady, že pohledávky se účtují ve skupině 31 tvoří :

1)      zálohy na investice (051, 052)

2)      zálohy na zásoby (151)

3)      dlouhodobé půjčky (066)

 

Pohledávky z obchodního styku jsou :

1)      za odběrateli – vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb, odběratelskou fakturou. Vystavená faktura představuje výnos účetní jednotky a vznik pohledávky za odběratelem. Plátci DPH musí při prodejní ceně ještě zaúčtovat jako závazek vůči finančnímu úřadu.

2)      spojené s používáním směnek – o směnkách z pohledu věřitele se účtuje na účtech cenných papírů (účtová skupina 25 nebo 06), ale přesto se můžeme s jedním pohledávkovým účtem setkat 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, který se používá při účtování o eskontních úvěrech.

3)      z poskytnutých provozních záloh – poskytne-li odběratel svému dodavatel zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, která se eviduje na účtě 314 – poskytnuté provozní zálohy. Po obdržení faktury se musí zúčtovat (zrušit) zaplacená záloha (321/314) a rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli.

 

a)zaplacení zálohy 300,-  314/221     b)faktura od právníka 500,-  518/321

c)zúčtování zálohy  300,- 321/314     d)doplatek faktury 200,- 321/221

 

– jestliže je záloha i zdanitelné plnění v jednom měsíci, bude vše stejné, kromě

b)faktura od právníka 400,-,100,-/ 500  518,343/321

 

– záloha poskytnuta v jiném měsíci než zdanitelné plnění

a)zaplacení zálohy 300,- 314/221      b)přijetí daňového dokladu 60,- 343/314

c)vyúčtování právnických služeb 400,-,100,-/ 500  518,343/321

d)zúčtování poskytnuté zálohy -340,-, -60,-/ -400,-    314,343/321

e)doplatek faktury 200,- 321/221

4) ostatní pohledávky – pro případy pohledávek, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtů, protože neodpovídají jejich náplni, jsou určeny některé účty v 37 a 38 účtové skupině (pohledávka za pojišťovnou z titulu náhrady škody 378 nebo 388 v případě, že pojišťovna do konce účetního období nevyčíslila přesnou částku náhrady)

 

Pohledávky v cizí měně :

–          při zahraničních obchodních operacích musíme získat z účetnictví přehled o pohledávkách v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v Kč tak v cizí měně.

–          pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu musíme použít denní kurz ČNB nebo kurt stanovený účetní jednotkou

-kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur – časový nesoulad mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a okamžikem úhrady, používají se denní kurzy. Vzniklé kurzové rozdíly se účtují podle povahy do finančních nákladů (563, 663)

-kurzové rozdíly u neuhrazených faktury při uzavírání účetních knih – kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Pohledávky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl se účtuje na účtech 563, 663

 

Účty na skupině 31 :

1)      311- odběratelé

2)      313 – pohledávky za eskontované cenné papíry

3)      314 – zálohy poskytnuté (na běžný provoz)

4)      315 – ostatní pohledávky (např. při reklamaci)

 

Účtování směnek :

cizí směnka    256.1 / 311

256.2 / 662

vlastní směnka   321 / 322.1

562 / 322.2

 

Charakteristika zúčtovacích vztahů

–          v účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída

–          jsou zde účty, na nichž jsou zaznamenány vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek a závazků

–          podstatou vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu a okamžikem úhrady výkonu

 

Úvěrové účty

–          při financování svých potřeb nevystačí účetní jednotky s peněžními prostředky vlastních zdrojů, proto využívají často cizí zdroje krytí, to jsou úvěry

–          banka připisuje povolené úvěry zpravidla na běžný účet, u některých proplácí banka dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěru

–          úvěry se splácejí z prostředků běžného účtu

–          účtujeme na základě VzÚÚ

 

Druhy úvěrů :

–          krátkodobé – jsou poskytnuté na dobu jednoho roku a kratší, jsou evidovány na účtu 231- krátkodobé bankovní úvěry

–          dlouhodobé – jejich splatnost je delší než jeden rok, účtujeme o nich na účtu 461-bankovní úvěry

 

 

Peníze na cestě

–          pro účtování převodu peněz mezi bankovními (úvěrovými) účty je potřeba dvou výpisů

–          v případě že má účetní jednotka jen jeden výpis, musí použít účet 261 – peníze na cestě

 

Bankovní účty

 • zřízení bankovního účtu je obvykle prvním krokem, kterým navazuje podnik spojení s bankou
 • je založen na smluvním základu – banka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu
 • banka požaduje po klientovi podpisový vzor osob, které jsou pověřeny vlastníkem bankovního účtu disponováním s jeho prostředky
 • o provedených platbách, starém a novém zůstatku zasílá banka podniku výpisy z účtů
 • peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá běžný účet
 • na běžný účet přicházejí běžně všechny příjmy podniku (úhrady od odběratelů…) a běžně se z něho provádí peněžní úhrady (dodavatelům, správě sociálního zabezpečení)
 • stav běžného účtu se neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výpisu z účtu
 • ve výpise z účtu je uvedeno účtování z hlediska banky, tj. účtování opačné než v účetní jednotce
 • podle tohoto výpisu se také kontroluje stav příslušného bankovního účtu v účetnictví účetní jednotky
 • ke dni účetní závěrky zasílá banka účetní jednotce závěrečný výpis z účtu jako doklad k provedení inventarizace na bankovních účtech
 • banky zpravidla provádějí platby jen do výše zůstatku na běžném účtu
 • na běžném účtu se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky, tedy úroky z poskytnutých úvěrů i úroky z vkladových účtů
 • za poskytnutí úvěru platí účetní jednotka úroky (562)
 • od banky obdrží účetní jednotka úroky z vkladových účtů (662)
 • placené úroky jsou nákladem, přijaté úroky jsou výnosem
 • za vedení účtu si banka účtuje poplatky (568)

 

 

 

Druhy bankovních účtů :

 • vkladový účet : (běžný), zde má účetní jednotka peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti, zůstatek na tomto účtu je vždy aktivní
 • kontokorentní účet : – může mít i záporný zůstatek, protože banka na tomto účtu může poskytovat tzv. kontokorentní úvěr, v rozvaze se potom uvádí pasivní zůstatek jako poskytnutý bankovní úvěr v části pasiv
 • devizový účet : – zde jsou peněžní prostředky v cizích měnách, účetnictví se vede v domácí i zahraniční měně, používáme analytickou evidenci ke každé měně, cizí měna se přepočítává na českou měnu podle platného kurzu ČNB, může vzniknout kurzový rozdíl
 • terminovaný účet : – je zřízen na určitý termín

 

Bezhotovostní platební styk

Platební styk – je to peněžní vyjádření vzájemných dlužnických a věřitelských vztahů. Jeden subjekt (dlužník, odběratel) vystupuje jako plátce a druhý (věřitel, dodavatel) jako příjemce

Druhy platebního styku :

a)      hotovostní – s použitím peněz

b)       bezhotovostní – převod peněžních částek na bankovních účtech, je to převládající

a předností forma placení

 

Bezhotovostní platební styk :

–          uskutečňuje se na základě převodů na bankovní účet, úvěrových účtů, prostřednictvím směnek

–          peněžní prostředky na účtu u banky se evidují na účtu 221

–          účtujeme na základě BV a VzÚÚ