Peníze na cestě

–   261 – tento účet se používá při peněžních převodech mezi pokladnou a bankou, mezi bankovními účty a mezi bankovním účtem a úvěrem

–   důvod použití tohoto technického účtu : z důvodu časového nesouladu v účetních dokladech

1) VPD – převod hotovosti na bankoví účet   261/211

2) BV – převod hotovosti na bankovní účet    221/261

 

Valutová pokladna

příjem valut – příjem do valutové pokladny při výběru z banky bude přepočten podle kurzu

účetní jednotky, platného v den vzniku účetního případu

–   peněžní ústav prodává úč. jednotce valuty ve svém kurzu a tak zde vzniká kurzový rozdíl, který ovlivňuje : a) náklady – 563,  b) výnosy – 663

–   pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může úč. jednotka používat : a) denní kurzy ČNB – v den uskutečnění úč. případu

b) pevné kurzy – stanovené k určitému datu po vymezené období dle

rozhodnutí úč. jednotky

Výplata valut :

–   úč. jednotka bude vyplácet valuty např. na zahraniční služební cestu, bude opět zaúčtováno v kurzu úč. jednotky platného v den vzniku účetního případu

–   u zahraničních služebních cest je vyplácena záloha na služební cestu. Pro určení korunové hodnoty se použije kurz ČNB v den určení výše zálohy. Stejný kurz se použije i po skončení služební cesty, při jejím vyúčtování. Případný doplatek zaměstnanci musí být uhrazen vždy v české měně. Ale vrácení přeplatku může být provedeno jak v české tak i v zahraniční měně.

–   účtování zálohy na služební cestu :

1. VPD záloha na služební cestu   335/211

2. VÚD vyúčtování služební cesty – doplacení zbytku : VPD   512/335, 211

VÚD  512/335, 333

– zaplacení vzniklého závazku   333/211

3. VÚD vyúčtování služební cesty – vrácení zbylých peněz : VÚD   512/335

BV   221/335

PPD   211/335

– předpis pohledávky     331/335

 

Přepočet valutové pokladny ke dni účetní závěrky

–   v případě, že valutová pokladna vykazuje zásobu valut ke dni účetní závěrky, musí být valuty přepočteny podle kurzu ČNB, platného ke dni 31.12.. Vzniklé kurzové rozdíly se účtují stejným způsobem na účty 563, 663.

 

Hotovostní platební styk

Platební styk – je to peněžní vyjádření vzájemných dlužnických a věřitelských vztahů. Jeden subjekt (dlužník, odběratel) vystupuje jako plátce a druhý (věřitel, dodavatel) jako příjemce

Druhy platebního styku :

a)      hotovostní – s použitím peněz

b)       bezhotovostní – převod peněžních částek na bankovních účtech, je to převládající

a předností forma placení

 

Peněžní prostředky a jejich funkce

–          platební prostředek směny (zprostředkovávají výměnu zboží za zboží)

–          míra hodnot (pomocí nich poměřujeme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí)

–          uchování hodnot (tato funkce se používá při zvýšené inflaci, protože ztrácejí svou hodnotu)

 

–   peníze jsou dokonale likvidní = můžeme je kdykoliv za cokoliv vyměnit

–   mají nulovou elasticitu substituce = nelze je nahradit jiným statkem

–   mají nulovou elasticitu výroby = nemůžeme je vyrobit sami když je potřebujeme

–   Tezaurace = vyjmutí peněz z oběhu

 

Ceniny  213

–   jsou složkou finančního majetku, mají podobnou povahu jako peníze, dá se za ně nakoupit určité zboží či služby

–   patří zde : kolky (538), známky (518), stravenky (527, 528), telefonní karty (518), dálniční známky (538), CCS karty (501)

–   podléhají inventarizaci s fyzickou inventurou a případné inventarizační rozdíly se účtují stejně jako na pokladně (manko 569, přebytek 668)

–   stravenky – firma hradí 55% – 527, příspěvek firmy nad stanovený limit 528, hradí si zaměstnanci 211(221)

 

Pokladna 211

–   je to syntetický účet na němž se účtuje o :

a)      stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské tak i zahraniční měny

b)      šecích přijatých místo hotových peněz

c)      poukázkách na odběr zboží

–   analytická evidence k účtu Pokladna se vede podle měn a podle hmotně odpovědných osob

–   podle měn :

a)      korunová pokladna : – přírustky str. MD, úbytky str. D

b)      valutová pokladna – účtování je shodné s účtováním korunové pokladny, avšak peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i v zahraniční měně. Musí být analytická evidence ke každé měně.

 

–   analytickou evidencí jsou pokladní knihy, do pokladní knihy se účtuje na základě VPD a PPD

–   Příjmový pokladní doklad – PPD – vyhotovuje pověřený pracovník ve dvou stejnopisech. Originál jako účetní doklad a stvrzenku jako doklad plátci

–   Výdajový pokladní doklad – VPD – vyhotovuje pověřený pracovník v jednom vyhotovení

 

– fyzická inventura se provádí jednou ročně. Přepočítávají se peníze v pokladně a vypravuje se inventurní zápis = zápis o pokladním skontru. V němž se také zaznamenává výsledek porovnání s pokladní knihou. Zjištěné inventarizační rozdíly musí být zaznamenány v pokladní knize na syntetickém účtu 211.

– zápis o pokladním skontru :

65.320,–                 10 x 5.000,–

15 x 1.000,–

3 x    100,–

1 x      20,–

 

Inventarizační rozdíly :

a)      přebytek – větší skutečnosti než záznam v účetnictví   211/668

b)      manko – menší skutečnost než záznam v účetnictví.     569/211,

předpis hmotně odpovědné osobě  335/668

–   škoda vzniklá krádeží – pokud má úč. jednotka potvrzení od policie, že se jedná o zcizení neznámým pachatelem –   582/211

 

Dlouhodobě poskytnuté půjčky

Jedná se o půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Patří sem také vklad tichého společníka do společnosti, tzn. tichý společník se zavazuje poskytnout vklad a podílet se jím na podnikání. Zároveň se podílí na zisku nebo ztrátě společnosti, v níž se stal tichým společníkem.

 

Krátkodobý finanční majetek

–   jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny, vklady v bankách bez výpovědní lhůty nebo vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku a obchodovatelné cenné papíry, které účetní jednotka nemá v úmyslu držet déle než 1 rok.

 

Členění KFM :

1. Cenné papíry k obchodování majetkové – účet 251: evidují se zde majetkové CP, které jsou pořizovány se záměrem jejich prodeje na veřejných trzích s úmyslem dosáhnout zisku z jejich prodeje v krátkodobém horizontu, maximálně  1 rok. Majetkové CP k obchodování se přeceňují k rozvahovému dni na reálnou hodnotu.

2. Cenné papíry k obchodování dlužné – účet 253: slouží k tomu, aby si emitent jejich prostřednictvím opatřil finanční prostředky. Dlužník se zavazuje, že zapůjčenou částku včetně úroku splatí v určené době. Pokud je s těmito dlužnými CP obchodováno na veřejném trhu, přistupuje se k nim v účetnictví stejně, jako k majetkovým CP k obchodování. Účetní jednotka je nemá v úmyslu držet do splatnosti, která je na nich uvedena, ale hodlá je v období ne delším než 1 rok prodat. K rozvahovému dni se oceňují reálnou hodnotou – přeceňují se. Účtování stejné jako u bodu 1, ale místo účtu 251 se použije účet 253.

3. Dlužné CP držené do splatnosti – účet 256: tento CP má stanovenou splatnost a účetní jednotka má úmysl, záměr a schopnost držet jej do splatnosti. Je-li splatnost jeden rok a kratší, jedná se o krátkodobý dluhopis držený do splatnosti.

4. Cenné papíry a podíly emitované účetní jednotkou – vlastní akcie, podíly (účet 252), dluhopisy (účet 255): : jedná se o takové CP, jejichž emitentem je samotná společnost, která může pouze výjimečně tyto CP, popř. obchodní podíl nabývat podle obchodního zákoník, resp. podle jiných předpisů. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly se účtují v okamžiku pořízení v pořizovacích cenách na účtu 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly a vlastní dluhopisy se účtují na účet 255 – Vlastní dluhopisy. Při úbytcích vlastních akcií a vlastních obchodních podílů z důvodu snížení základního kapitálu se rozdíly mezi pořizovací cenou a hodnotou snižovaného kapitálu či prodejní cenou promítají do vlastního kapitálu

5. Ostatní cenné papíry

 

Pořízení KFM :

– pořízení CP   259/211, 221, 379

– vyúčtování poplatku obchodníkovi s CP   259/211, 379

– zařazení CP do majetku   25x/259

 

Prodej KFM :

– tržby z prodeje   211, 378/661

– úbytek CP v pořizovací ceně   561/25x

 

Výnosy z KFM :

– úrokový výnos   256.2/666

 

Další účtování KFM :

– emise dluhopisů :  VÚD emise   375/241

BV přijatá úhrada za emisi   221/375

VÚD vrácení neprodaných dluhopisů   255/375

VÚD skartace neprodaných dluhopisů   241/255

BV poplatek za emisi   568/221

 

 

Dlouhodobý finanční majetek

–   tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv. …

–   není určen k užívání při běžné provozní činnosti podniku.

 

Dělení DFM :

A) Cenné papíry a podíly :

–   majetkové účasti = CP a podíly, které zakládají účast v podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem a to na účtech :

–   061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách = podíl minimálně 40%

–   062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem = podíl 20 – 40 %

–   063 – Ostatní cenné papíry a podíly = podíl menší než 20%

–   065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti = dluhové CP, které chce ÚJ držet do

splatnosti

B) Dlouhodobě poskytnuté půjčky : účty 066, 067, jedná se o půjčky poskytnuté ÚJ

podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok

C) Ostatní dlouhodobý finanční majetek : účet 069, např. terminované vklady s výpovědní

lhůtou delší než 1 rok, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku.

 

Oceňování DFM :

–   cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení CP a náklady spojené s držbou CP.

–   u dlužných CP se do pořizovací ceny zahrnuje také naběhlý úrokový výnos do doby pořízení = analytická evidence.

 

 

Způsoby pořízení DFM :

–   nákupem akcií a dalších CP od externích dodavatelů : 211, 221, 379 / 043

zařazení :  043 / 06x

–   upsáním akcií nebo získáním obchodního podílu : úpis :  043/367

–   nepeněžitý vklad do společnosti

 

Prodej DFM :

– tržba   211, 221, 378 / 661

– úbytek majetku   561 / 06x

 

Výnosy z DFM :

– dividendy : přiznání dividend   315/665

výplata dividend     221/315

– úroky : alikvotní výnosový úrok   065.2/ 665

pohledávka na úrok   378/065.2

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Charakteristika

–   základní charakteristikou je jeho nemateriální povaha, tzn. jedná se o majetek, který v podstatě nelze uchopit

–   za dlouhodobý nehmotný majetek se považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou

–   nalezneme jej v účtové třídě 0, ve skupině 01

–   např. : – předměty z práv průmyslového vlastnictví (vynálezy, ochranné známky)

– projekty (pokud nejsou součástí pořízení budovy)

– software

– hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti (know-how, licence)

 

Dělení

–   Zřizovací výdaje –výdaje spojené se zřízením nového podniku, např. soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za poradenské služby, nájemné v době předcházející otevření účetních knih v účetnictví = vynaložené prostředky od okamžiku kdy byla účetní jednotka založena do okamžiku kdy vznikla

–   Software – programové vybavení (pokud není součástí dodávky hardware a jeho ocenění)

–   Ocenitelná práva – výrobně technické poznatky, licence, předměty průmyslových práv, …

–   Goodwill – rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základě znaleckého ocenění

 

Oceňování

a) pořizovací cenou – při nákupu od dodavatele

– pořizovací cena = cena pořízení (jmenovitá hodnota, cena nákupu) + náklady související

s pořízením (doprava, stroje, instalace, montáž atd.)

b) reprodukční pořizovací cenou – použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě. Např. při vkladu z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší 5ti let. Reprodukční pořizovací cena je stanovena odhadcem jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém majetku účtováno.Odpisy se pak dělají z této ceny

c) cenou ve vlastních nákladech – tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí dlouhodobý majetek. Pokud si stavební firma sama postaví budovu s kancelářemi, stanoví se její účetní hodnota tak, že firma sečte všechny náklady, které prokazatelně vynaložila (faktury, mzdy,…). Do této ceny se nesmí započítat zisk, který by si účtovala, kdyby budovu stavěla pro někoho jiného, a práci majitele firmy. Prokázané vynaložené náklady se tzv. aktivují (vyjmou se z nákladů), protože vytvoří cenu budovy, která se bude do daňově uznatelných nákladů přenášet postupně nejbližší 30 resp. 50 let.

 

Pořízení

Nákup od dodavatele

– BV – poskytnutá záloha na DNM   051/221

– PF – za dodaný DNM   041/321

– VÚD – zúčtování zálohy   321/051

– BV – doplatek rozdílu    321/221

 

Vytvoření vlastní činností

– VÚD – aktivace DNM   041/623

– VÚD – aktivace vnitropodnikových služeb (přeprava…)   041/622

Ostatní způsoby pořízení DNM

– bezúplatné předání po skončení finančního leasingu   01x/07x

– darování   01x/413

– převod z osobního užívání podnikatele (FO)   01x/491

– vklad od jiné osoby (společníků)   01x/411, 413

 

Odepisování DNM majetku

Odpis: ztráta hodnoty majetku za jedno účetní období, je to pro firmu náklad.

Oprávky: součet odpisů

Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky

 

– odpisy jsou účetní a daňové.

–   Účetní si stanoví účetní jednotka sama, počítají se na měsíce. Začíná se odpisovat následující měsíc po zařazení majetku do užívání. Počítá se: cena ÷ 12* (počet roků odepisování)

–   Daňové jsou podle zákona o daních z příjmu. Jsou buď roční nebo ty, které se řídí zákonem o dani z příjmu.

Daňové odpisy jsou dvojího druhu:

a)rovnoměrné odpisy – sazba v procentech v prvním roce, sazba v procentech v dalších

letech = vstupní cena * sazba /100

b)zrychlené odpisy – koeficient v prvním roce, koeficient v dalších letech.

1. rok= vstupní cena ÷ koeficient prvního roku

další roky= 2*zůstatková cena ÷koeficient dalších let –už odepsaná

doba v letech

– Odpis DNM   551/07x

 

Vyřazení DNM

Plně odepsaný

–   Vyřazení DNM  01x/07x

Částečně odepsaný

– 1. Doodpisování zůstatkové ceny   5xx (491, 367) / 07x

– 2. Vyřazení DNM   07x/01x

– důvody vyřazení částečně odepsaného DNM : likvidace v důsledku opotřebení = 551

prodej DNM = 541, v důsledku škody nebo manka = 549,582, darování = 543, přeřazení do

osobního užívání podnikatele = 491, nepeněžitý vklad do osobní společnosti nebo družstva

= 367

 

Inventarizace DNM

–   i u majetku je třeba si zkontrolovat, zda souhlasí stavy účetní se stavem skutečným, pomáhají nám to zjistit inventární karty, kde se dlouhodobý majetek eviduje.

–   041 – stav k 31.12. musí být 0 (pokud není, je třeba doložit dokumenty – rozestavěná investice),01x– musí souhlasit: pořizovací cena na účtech s pořizovací cenou na kartách, obrat MD přírůstku majetku na evidenčních kartách i D úbytku majetku v pořizovacích cenách, 07x – musí souhlasit zůstatek na tomto účtu s výši oprávek na kartách a také případné obraty strany MD účtu 07x musí odpovídat pořizovací ceně vyřazovaného majetku.

Opravné položky k DNM

–   při inventarizaci se provádí ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě. Je-li tržní cena nižší než cena ve které je majetek evidován, je třeba vytvořit opravnou položku.

–   Účtuje se :

–   1. nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomocí 091/559,

–   2. zruší se pokud pominou důvody pro jejich existenci 559/091

–   nesmí se vytvářet na dočasné zvýšení hodnoty majetku

 

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

– jsou to výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku – pokud překročí za účetní období částku 40.000,-

účtování: jeho hodnota zvýší pořizovací cenu majetku, na němž se technické zhodnocení prováděno (01x, 02x) nebo tvoří samostatnou položku (když je technické zhodnocení provedeno na pronajatém majetku), v takovém případě se využijí samostatné syntetické účty, přičemž se doporučuje využít obdobných syntetických účtů, na nichž byl zaúčtován majetek, který je zhodnocován

technické zhodnocení pod 40.000,- za účetní období se účtuje hned do nákladů 548 – Ostatní provozní náklady

opravy a udržování majetku se účtují přímo do nákladů 51x, proto je důležité rozeznat technické zhodnocení a opravy.

 

Evidence dlouhodobého majetku

Evidence slouží pro: kontrolu majetku – inventarizaci, odepisování majetku – účetnictví a daně, přehled o finanční hodnotě firmy – důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů. Významná součást ceny firmy, úhrady škod na majetku pojišťovnou – pomoc při vyčíslení a dokázaní škod

– základní evidenci provádíme na inventárních kartách (papírové nebo v počítači). Obsahuje stručný technický popis dlouhodobého majetku, údaje o vstupní ceně, datum pořízení a datum uvedení do používání. Každá firma si volí další údaje, které chce evidovat.

– povinně karta musí obsahovat : inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy popř. pokud firma chce vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy.

– po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se zaznamená pokud je majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.

Liší se i podle charakteru dlouhodobého majetku : u majetku typu počítače odepisovaného 4 roky stačí jednoduchá inventární karta, ale u budovy odepisované 30 let se k evidenci budou zakládat i technické údaje  o výstavbě, o provedených opravách, rekonstrukcích apod. a evidence bude podstatně rozsáhlejší.

– při pořízení dlouhodobého majetku navíc vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.