Účetní zásady

– je to soubor pravidel, které budou dodržovány při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky

Mezi všeobecné zásady pro vedení účetnictví patří:

1) Zásada bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých účetních období) – konečné zůstatky A a P se shodují s počátečními stavy A a P v následujícím období

2) Zásada věcné a časové souvislosti – účetní případy mají být účtovány do příslušného účetního období

3) Zásada stálosti účetních metod – ty metody které si účetní jednotka zvolí na začátku období musí používat po celé účetní období, nesmí je měnit aby informace byly srovnatelné

4) Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti – podstatou je vykázat reálné finanční a majetkové postavení účetní jednotky, které odpovídají skutečnostem, úč.jednotka musí dodržet:          a) zásadu opatrnosti – používá se tvorba rezerv a tvorba opravných položek. Cílem je přenášet současná rizika do budoucnosti tzn. Vykazovat pouze reálné a realizované zisky, a v případě rizik vykazovat nejen ty jisté ale i pravděpodobné.

b) správnost při aplikaci platných předpisů a postupů – umět rozlišit například opravy a udržování proti technickému zhodnocení majetku

5) Přednost obsahu před formou – při účtování o konkrétním účetním případu musí účetní jednotka zkoumat podstatu hospodářské operace, která nastala, neboť forma a způsob popisu může někdy zastírat, jaké skutečnosti doopravdy nastaly

6) Zákaz kompenzace – tato zásada zakazuje vyrovnávání mezi jednotlivými položkami A a P a položkami N a V

 

Vnitropodnikové směrnice

– vnitropodnikové směrnice si účetní jednotka vytváří sama. Upřesňují účetní postupy a přístupy.Každá směrnice musí obsahovat den nabytí účinnosti, popřípadě období platnosti, a musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou. Jejich rozsah není závazný.

Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří:

1) Účtový rozvrh

2) Odpisový plán

3) Podpisové vzory – podpisové záznamy osob oprávněných a odpovědných za účetní a obchodní případy jsou jednou z nejdůležitějších směrnic účetní jednotky. Pokud by záznam podepsala osoba nekompetentní, může to někdy vést až k neplatnosti daného úkonu, např.: odpovědné osoby za účetní případ, odpovědné osoby za zaúčtování účetních dokladů, osoby oprávněné jednat jménem účetní jednotky, osoby oprávněné k disponování s peněžními prostředky na bankovních účtech.

4) Harmonogram závěrky – např.: kdo a v jakém termínu musí provést inventarizaci majetku a závazků, kdo odpovídá za zaúčtování všech účetních případů týkajících se příslušného účetního období a do jakého termínu musí být provedeno a kdo a do jakého termínu provádí sestavení účetních případů.

5) Používání měnových kurzů – pokud firma využívá deviz či valut, musí se rozhodnout, který kurz bude používat. Nejčastěji je to aktuální denní kurz ČNB v den uskutečnění účetního případu, nebo může použít pevný kurz, který je předem stanovený, nebo zle použít přímo kurz za který byly hodnoty nakoupeny či prodány.

6) Způsoby oceňování – jedná se o rozhodnutí o podrobnější specifikaci: vlastních nákladů či vedlejších nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen.

7) Oběh účetních případů    8) Zásady časového rozlišování N a V

9) Inventarizace majetku a závazků – ve větších firmách je dobré stanovit si inventarizační komisi, která bude odpovídat za průběh a zjištěné výsledkové stavy, dále se uvádí termíny a četnosti inventarizace a způsoby vypořádání inventarizačních rozdílů.

10) Normy přirozených úbytků – měla by obsahovat normu přirozených úbytků u materiálu, výrobků a zboží, normu spotřeby přímého materiálu a polotovarů.

11) Používání silničních motorových vozidel – např. v jakém případě využívat služební vozidla s přiděleným řidičem z povolání, kdy mohou zaměstnanci při služebních cestách používat vozidlo služební, jakým způsobem provádět odběr pohonných hmot a jakým způsobem evidovat záznamy a doklady o provozu služebních vozidel

12) Způsob účtování zásob – zda účtovat způsobem A či způsobem B, či nákup přímo do spotřeby nebo účtovat jeho pořízení

13) Limity pro zatřídění do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – zda bude účetní jednotka vycházet ze zákona o daních z příjmu nebo si stanoví limity vlastní

 

Směrná účtová osnova

– je to seznam je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si účetní

jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle ní účtují zejména obchodní společnosti, družstva, státní podniky a FO které jsou účetní jednotkou.

konstrukce směrové osnovy : zahrnuje 10 účtových tříd, které se dělí na účtové skupiny. Účtové třídy: 0– Dlouhodobý majetek, 1– Zásoby, 2– Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3– Zúčtovací vztahy, 4– Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5– Náklady, 6– Výnosy, 7– Závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví

Účtový rozvrh:

– je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období účetní jednotka používat. Sestavují se pro každé účetní období, v jehož průběhu jej lze doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně, může jej účetní jednotka používat.

Syntetické účty – kromě názvu mají i trojmístné číselné označení. První číslice udává účtovou třídu, druhu číslice účtovou skupinu a třetí  udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.  511: 5-náklady, 51-služby, 511- opravy a udržování

Analytické účty – zajišťují podrobnější členění například podle potřeb daňových předpisu, potřeb účetní závěrky a dalších potřeb účetní jednotky. Za trojmístné číslo se doplňuje ještě číslo další.511.1 – opravy a udržování DHM, 511.2 – opravy a udržování DNM

 

Právní normy účetnictví

– účetnictví je upravováno soustavou právních norem. Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je Zákon o účetnictví, další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí…

– dalšími předpisy které účetní jednotky musí ve své praxi využívat jsou Obchodní zákoník a daňové zákony (zákon o daních z příjmu, zákon o DPH,…)

Zákon o účetnictví:

Účetnictví se vede:    1) Úplné – zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období                                  2) Průkazné – jestliže jsou účetní zápisy doloženy úč.doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci

3) Správně – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví

– stručný obsah: definuje účetní jednotky (osoby které se tímto zákonem řídí), definuje předmět účetnictví a účetní období, stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod, stanoví pravidla oceňování, definuje účetní knihy a jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady, definuje směrnou účtovou osnovu a stanoví požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování

vymezení účetních jednotek: zákon o účetnictví vymezí kdo je účetní jednotkou: PO které mají sídlo na území ČR, FO které jsou zapsány v obchodním rejstříku, ostatní FO pokud jejich obrat nepřesáhl 25miliónů Kč za předcházející kalendářní rok a ostatní FO které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí

právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.

fyzické osoby jej vedou pokud jejich obrat nepřesáhl částku 25mil Kč, pokud překročí, účetnictví vedou od následujícího měsíce po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou

– Zjednodušený rozsah účetnictví : vedou ho FO které budou účetními jednotkami a nemají povinný audit, obchodní společnosti povedou účetnictví v plném rozsahu.

– sestavují účtový rozvrh v němž mohou uvést syntetické účty pouze na úrovni účtových skupin, mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nemusí používat zásadu opatrnosti,…

 

Funkce účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávaní informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

předmětem účetnictví je zaznamenávání pohybu Aktiv a Pasiv a Nákladů, Výnosů a s tím souvisejícího Hospodářského Výsledku.

 

Funkce účetnictví:    1) Poskytuje informace pro potřeby podnikatele – informace o HV…

2) Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů

3) Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – budoucí investice, obchody, rozšíření nebo likvidace firmy

4) Zjištění informací pro účely daňové – pro stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky

5) Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření